14. Книгодрукування в УкраÏнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1171


Вперше друкована книга в Украïнi з'явилася у другiй половинi XVI ст., а до цього книги були рукописнi. Переписування книг це була дуже копiтка, виснажлива робота. На одну книгу йшло дуже багато часу: i рiк, i бiльше. Тому подiєю величезноï культурноï ваги стало запровадження книгодрукування в Нiмеччинi у серединi XV столiття, яке швидко було запозичене практично всiма краïнами вропи, у тому числi й Украïною. У 1464 роцi воно виникло в Iталiï, у 1470 роцi у Францiï, у 1473 роцi в Голландiï та Угорщинi, у 1474 роцi в Iспанiï, у 1480 роцi в Англiï. Початок слов'янського друкування припадає на 1491 рiк, коли вiдомий друкар Фiоль у Краковi надрукував двi книжки Часословець» i Осмоглас- ник». Обидвi книги набранi кирилiвським шрифтом, який є основою сучасноï украïнськоï та росiйськоï азбуки. На жаль, життя i дiяльнiсть Фiоля Швайпольта закiнчилося трагiчно. Саме за друкарську дiяльнiсть вiн був заарештований кракiвською iнквiзицiєю. Це сталося у 1491 роцi.
Батьком украïнського друкарства вважають Iвана Федорова. Iван Федоров народився близько 1510 року (точна дата його народження невiдома). Вважають, що вiн навчався у Кракiвському унiверситетi, який закiнчив у 1532 роцi i здобув ступiнь бакалавра. У 50-х-60-х роках XVI столiття працював дияконом у церквi Нiколи Гостужського в Московському Кремлi, паралельно працюючи в анонiмнiй друкарнi, яку невдовзi було закрито. Згодом переïжджає до Львова, де з великими труднощами вiдкриває друкарню. У 1574 роцi вiн друкує Апостол», який вважається першою украïнською друкованою книгою в Украïнi. Ця книга вийшла тиражем 1000 примiрникiв обсягом 560 сторiнок (збереглося 77 книг). У Львiвськiй друкарнi Iван Федоров видає й Азбуку» перший слов'янський пiдручник, надрукований кирилiвським шрифтом. Обсяг книги 80 сторiнок (збереглося декiлька примiрникiв).
У 1576 роцi Iван Федоров переïжджає до Острога, де на кошти князя Острозького вiдкриває друкарню, i за чотири роки (з 1578 по 1581) випускає у свiт Азбуку», Псалтир», Новий Завiт» (988 сторiнок!), Книжку зiбрань речей найпотрiбнiших коротко викладених» та Хронологiю». За бажанням i на кошти князя Острозького (засновника Острозькоï вищоï школи) у 1581 роцi Iван
Федоров видає один з шедеврiв давньоукраïнського друкарства — повну слов'янську Бiблiю» (1256 сторiнок, тираж 2000 примiрникiв).
У 1582 роцi переïжджає знову до Львова, планує вiдкрити власну друкарню, але смерть перервала всi плани й намiри. 5 грудня 1583 року перший украïнський друкар Iван Федоров помер. Похований у мiстi Львовi в Онуфрiïвському монастирi. Друкар книг, перед тим небачених» такий напис викарбовано на надгробнiй плитi людинi, життєвим кредо якоï було духовне насiння розсiвати по свiтi i всiм роздавати належну ïм духовну поживу».
Пiсля смертi Iвана Федорова у 1583 його друкарське устаткування перейшло до Львiвськоï Братськоï друкарнi. У 1977 р. скульптори Б. Борисенко i В. Подольський у Львовi спорудили пам'ятник славному украïнському першодрукаревi, у цьому ж роцi вiдкрито музей i присвоєно його iм'я Львiвському полiграфiчному iнституту (нинi Академiя друкарства).
Iван Федоров багато зробив для розвитку друкарськоï справи. Саме вiн уперше ввiв друкований шрифт, ще задовго до реформи Петра I використав скорочений шрифт гражданку», вперше помiстив у книгах гравюри свiтського змiсту, сторiнки оздоблював рамками, орнаментом тощо.
З 20-х рокiв XVII ст. найбiльшим центром книгодрукування в Украïнi стає Києво-Печерська лавра. Лаврська друкарня видавала переважно церковно-служебну, богословську лiтературу, але не обходила своєю увагою i навчальну, свiтсько-полiтичну лiтературу та вiршованi твори (Служебник», Псалтир», Акафiст», Триодь», вангелiє вчительне», Часослов», Лексiкон словеноросский» та багато iнших). Видання Києво- Печерськоï лаври вiдзначалися високою полiграфiчною технiкою. Титульний аркуш прикрашався гравюрами на сюжет книги, текст кожноï сторiнки був обрамлений орнаментом або рамкою, оправа книг виготовлялася iз дощечок, обтягнутих шкiрою або дорогою тканиною, прикрашалася тисненням, орнаментом, а в центрi вмiщувався «медальйон iз зображенням сцен iз релiгiйних творiв. Сам текст творiв був надрукований червоними i чорними фарбами, використовувалися рiзнi шрифти.
У 1625 роцi у мiстi Малинi (на Житомирщинi) була заснована паперова фабрика, у цей же перiод було виготовлено новий друкарський шрифт, що пiдняло книгодрукування в Украïнi ще на вищий
рiвень. То ж не випадково, що до 1648 року в Украïнi функцiонувало
25 друкарень, iснувати дуже зручнi мандрiвнi друкарнi.
Запитання i завдання на закрiплення:

1. На який перiод припадає початок слов'янського книгодрукування?

2. Кого вважають батьком украïнського друкарства?

3. Що Вам вiдомо з бiографiï Iвана Федорова?

4. Назвiть основнi проблеми, з якими зiткнувся Iван Федоров, що
перешкоджали вiдкриттю друкарень в Украïнi.

5. Коли i де були надрукованi першi книги в Украïнi?

6. Що нового внiс Iван Федоров у друкарську справу?

7. Де, коли i ким був споруджений пам'ятник Iвану Федорову?

8. Назвiть найбiльший центр книгодрукування в Украïнi у XVII ст.

9. Чим Ви поясните, що Києво-Печерська друкарня друкувала
переважно церковнослужебну i богословську лiтературу?
10. Що Ви можете сказати про темпи розвитку друкарськоï справи в
Украïнi у XVI столiттi?
Лiтература
11. Апанович О. Розповiдi про запорiзьких казакiв. — К., 1991.
12. Бабишкiн С. Початкова школа на Украïнi з давнiх часiв до кiнця
ХУШ ст.. Початкова школа». — 10. — 1991.
13. Виговський М., Фiлоненко С. Києво-Могилянська академiя у ХУШ
ст.. //Киïвська старовина» 6. — 1992.
14. Грушевський М. Про украïнську мову i украïнську школу. К.,
1991.
15. Загнiтко А.П., Островська Л.С. Сучасне дiлове украïнське
мовлення. -Донецьк., 2001.
16. Коба Л. Братськi школи в Украïнi // Початкова школа». 11.
- 1994.

7. Крип'якевич I. Коротка iсторiя Украïни. К., 1993.

8. Мазур П. Отчi свiтильники. — Донецьк, 1998.

9. Сiрополко С. Iсторiя освiти на Украïни. — Львiв, 1937.
10. Сiчинський В. Чужинцi про Украïну. -Львiв, 1991.
11. Толочко П.П. Древний Киев. — К., 1983.
Украïнська i зарубiжна культура. За заг. ред. К.В. Заблоцькоï. — Донецьк, 2001.

14. Книгодрукування в УкраÏнI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1171