16. Поняття про лIтературну мову та мовну норму orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1175


Сучасна украïнська лiтературна мова це унормована мова державних i громадських установ, шкiл, середнiх та вищих навчальних закладiв, мова науки, культури, радiо, телебачення, газет, журналiв, художньоï лiтератури. Основною ознакою лiтературноï мови є ïï норма.
Що таке мовна норма?
Установленi правила вимови слiв. Так, наприклад, при вимовi слова дощу наголошується другий склад до-щу, шиплячий щ вимовляється твердо, що закрiплено багатовiковою мовною практикою. Установленi правила правопису слiв. Наприклад, слово розкривається пишеться, по-перше, з префiксом роз-, тому, що за правилами правопису префiксiв префiкса рос- в украïнськiй мовi немає; подруге, у коренi слова пишемо голосний и, а не є, оскiльки за правилами правопису ненаголошених голосних є, и у коренях слiв у перевiрному словi розкритий пiд наголосом пишеться и; по-третє, це слово пишеться з м'яким знаком, згiдно з правилами вживання м'якого знака всi дiєслова на -ться пишуться з м'яким знаком.Установленi правила пунктуацiï, якi передбачають використання всiєï системи роздiлових знакiв з точно визначеними правилами ïх вживання: / кущ троянди пломенiє, з землi вогонь свiй беручи (М. Рильський). Речення просте, ускладнене дiєприслiвниковим зворотом, який за правилами вживання коми у реченнях з дiєприслiвниковими зворотами, завжди видiляється комами, (у наведеному реченнi з одного боку, оскiльки стоïть у кiнцi речення). У кiнцi речення ставиться крапка, тому що це розповiдне речення, в якому подається звичайне повiдомлення, що вимовляється iз спокiйним пониженням голосу.Сталi морфологiчнi та синтаксичнi конструкцiï (моделi).Вживання слiв, ïх значень, граматичних форм i синтаксичних конструкцiй залежно вiд стилю мови. Наприклад: Голохвос тий (до себе). А славнi тут дiвчатка-мiщаночки, доложу я вам: чистоє амбре! Думав, що знайду мiж ними ту, що коло Владимира бачив, дак нема, а вона, здається, з цього кутка. От пипочка, що просто тольки ах — ах та пере-ах!Одно слово канахветка…» (М.Старицький). Наведений уривок iз твору зразок розмовно-побутового стилю мовлення. Для нього характерне високе емоцiйне забарвлення, наявнiсть просторiчних слiв, жаргонiзмiв {пипочка), русизмiв, мовних перекручень (дак, тольки, чистоє, канахветка та iн.), вживання яких можливе лише в розмовнiй мовi. В iнших же стилях мовлення (науковому, публiцистичному, офiцiйно-дiловому) воно недопустиме.
Запитання i завдання на закрiплення:
1. Коли почала формуватися нова украïнська лiтературна мова? Хто
був ïï фундатором?
Що нового внiс I.П.Котляревський у написання художнiх творiв? Пояснiть вираз: Нова украïнська лiтературна мова сформувалася на живiй народнiй основi». Як Ви його розумiєте?Якi украïнськi письменники продовжили й розвинули традицiï I. П. Котляревського?
Чи справедливо вважають Тараса Шевченка основоположником новоï украïнськоï лiтературноï мови? Обгрунтуйте свою вiдповiдь.Скiльки слiв нараховує словник мови творiв Тараса Шевченка? Про що це говорить?Хто з украïнських письменникiв продовжив традицiï Тараса Шевченка?Якi правописнi нововведення запропонували Пантелеймон Кулiш i вген Желехiвський?Дайте визначення сучасноï украïнськоï лiтературноï мови.Що таке мовна норма?

16. Поняття про лIтературну мову та мовну норму orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1175