19. ОднозначнI та багатозначнI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1182


У словниковому складi сучасноï украïнськоï лiтературноï мови є слова, якi у будь-якому контекстi мають лише одне значення. Такi слова називаються однозначними. Так, наприклад, слово стiлець називає лише один предмет i має одне значення меблi для сидiння зi спинкою. Слово субота теж має одне значення шостий день тижня i т.iн. Переважна бiльшiсть слiв украïнськоï мови багатозначнi. Властивiсть слова вживатися у рiзних контекстах з рiзними значеннями називається багатозначнiстю або полiсемiєю. Багатозначнi слова можуть мати кiлька значень, одне з яких пряме (первинне), а iншi
(за подiбнiстю) переноснi (вториннi). Так, слово поле в сучаснiй украïнськiй мовi вживається у таких значеннях:
- рiвнина, простiр: По дiбровi вiтер вiє, гуляє по полю;
- оброблена пiд посiв земля: пшеничне поле;
- великий рiвний майданчик, спецiально обладнаний i призначений для
чогось: футбольне поле;
- робота, дослiдницька дiяльнiсть: поле дiяльностi;
- простiр, у межах якого проявляється дiя якихось сил: магнiтне
поле, електричне поле;
- галузь дiяльностi, нива: поле науки;
- чиста смуга упродовж краю зошита, у книзi: широкi, вузькi поля;
- край капелюха: капелюх iз загнутими полями;
- мiсце, де вiдбувався бiй: поле битви;
- простiр, охоплений зором: поле зору;
- фон пiд вiзерунком: червонi квiти на чорному полi.
Iз наведених вище багатьох значень слова поле прямим буде значення рiвнини, простору, а iншi переноснi, оскiльки вони набутi пiзнiше.
Як же виникають новi значення слiв? Слово, називаючи якесь поняття, спершу виявляє в ньому одну найiстотнiшу ознаку, а згодом ця ознака переноситься й на iншi, подiбнi явища. Так iменник земля спочатку називав грунт, згодом його лексичне значення розширилось i слово земля почало означати дiлянку, материк, батькiвщину, планету, тобто iз багатьох значень речовина, ґрунт основне (пряме), а решта значень переноснi (непрямi). Переноснi значення семантично пов'язанi з основним i ґрунтуються навколо нього, але ступiнь ïхньоï близькостi до основного поняття неоднаковий. Так, iз багатьох наявних значень слова поле значення у сполученнях поле дiяльностi i поле науки найдальшi вiд основного.
Омонiми слова, рiзнi за значенням i однаковi за звучанням. Наприклад, слово губа у рiзному контекстi має рiзне значення. У словосполученнях пухлi губи, тонкi губи це рухомi шкiрно-м'язовi складки, що утворюють край рота; у словосполученнi Онезька губа назва затоки; у словосполученнi сидiти на губi це слово має те саме значення, що й гауптвахта. Слово кущ це деревоподiбна рослина без головного стовбура: кущ шипшини. Але у словосполученнi школи районного куща воно має значення групового об'єднання навчальних закладiв. Так само слово заєць тварина класу гризунiв з довгими вухами, але у словосполученнi ïхати зайцем має вже зовсiм iнше значення безбiлетний пасажир. У наведених прикладах слова губа, кущ, заєць однаково звучать у рiзних контекстах, але в тих же контекстах мають рiзне значення, тобто виступають омонiмами. Не у всiх випадках можна чiтко розрiзнити омонiми та багатозначностi слова, що пояснюється розвитком багатозначностi слова i подальшою появою омонiмiв: ручка кулькова i ручка в дитини.
Крiм лексичних омонiмiв, якi виступають однiєю частиною мови (стан дiвчини, прокатний стан, стан речей, стан здоров'я), є омонiми морфологiчнi (омоформи), якi виникли внаслiдок звукового збiгу
граматичних форм рiзних частин мови: I. Вiз повiльно спускався з гори; 2. Вiн вiз батьковi люльку, а матерi хустку. У першому реченнi вiз
iменник, у другому дiєслово. У реченнях: Виряджала мати сина в далеку дорогу, i Менi хотiлось мати справжнього друга слово мати в одному випадку виступає iменником, а в iншому дiєсловом.
ще третiй тип омонiмiв лексико-граматичнi, якi виникли внаслiдок переходу однiєï частини мови в iншу. Такi омонiми повнiстю зберiгають єдину вимову, наприклад: Коло ставу зiбралася молодь. Така екскурсiя розширить коло його iнтересiв. У першому реченнi коло прийменник, який виник з iменника коло, а в другому
iменник.
Слова, якi однаково пишуться, але у вимовi рiзняться наголосом, називаються омографами. Наприклад: замок i замок, п'ята i п'ята, гори i гори, нiколи i нiколи. Слова, якi звучать однаково, але по-рiзному пишуться, називаються омофонами: убiк у бiк, назустрiч на зустрiч. Значення таких слiв розкривається лише у контекстi, що дозволяє уникнути двозначностi висловлюваноï думки.
Синонiми слова, близькi або тотожнi за значенням i рiзнi за написанням: нелюбий немилий, нелюбимий, осоружний, остогидлий, обридлий; плакати ревти, скиглити, ридати, пхикати, хникати, рюмсати, голосити; розмовляти говорити, балакати, базiкати, молоти язиком, верзти, точити ляси, бубонiти, гомонiти, белькотати, теревенити та iн.
Група синонiмiв, якi мають одне загальне значення, об'єднується у синонiмiчний ряд, де кожен член ряду доповнює основне значення кожного синонiма. Так, синонiми до слова вигнати прогнати, нагнати, витурити, випровадити, виставити, вишпурнути, виперти, потурити, маючи спiльне загальне значення, об'єдналися в одному синонiмiчному ряду, але кожен з них вiдрiзняється вiд iнших емоцiйним забарвленням.
За основними ознаками синонiми умовно можна подiлити на такi групи:
Синонiми, якi вiдрiзняються емоцiйним забарвленням: балакун говорун, баляндрасник, торохтiй, щебетун, цокотун, базiка, патякало, пустомеля, пустобрех, пустодзвiн, словоблуд; бiгти мчати, летiти, нестися, гнати, чухрати, чесати, шпарити.
Синонiми, якi рiзняться вiдтiнками у значеннi основного поняття (семантичнi синонiми): об'єднання союз, товариство, органiзацiя, асоцiацiя, угруповання, блок, федерацiя; сильний дужий, мiцний, здоровий, могутнiй, потужний.
Синонiми, якi характеризуються повним збiгом лексичних значень (абсолютнi синонiми): екзамен iспит; безплатно безкоштовно, даром; сучасний нинiшнiй, сьогочасний, теперiшнiй; шрам рубець; епiлепсiя падуча хвороба, чорна хвороба.
До синонiмiчного ряду можуть входити не лише слова-синонi- ми, а й фразеологiчнi словосполучення, якi сприймаються як одне цiле поняття: похнюпитися вiшати носа; почервонiти пекти ракiв; мовчати нi пари з уст, тримати язик за зубами; рано ще чорти навкулачки б'ються; проворний iз блохи жир витопить, рве пiдметки на ходу, самому чорту брат; безвольний як з клоччя батiг.
Синонiми утворилися у процесi розвитку мови i поступового збагачення ïï словникового складу. Вони є у кожнiй хоч бiльш-менш розвиненiй мовi. Звичайно, якщо мова нараховує всього 30-50 слiв, то нi про якi синонiми говорити не доводиться, бо рiвень розвитку людей, мабуть, такий, що наданий момент немає навiть потреби називати предмети i явища, з якими вони стикаються кожного дня, не те, що давати ïм ще й iншi назви. Але розвиненi мови без них не обходяться. За наявнiстю в мовi синонiмiв можна визначити рiвень розвитку мови. Чим бiльше синонiмiв тим розвиненiша мова. Украïнська мова багата синонiмами, що вказує на ïï високий рiвень. Вони роблять мову виразнiшою, допомагаючи мовцям точнiше передати найтоншi нюанси якогось поняття чи явища. Наприклад, слово говорити нейтральне, але його синонiм цвенькати влучнiше передасть манеру говорити незрозумiло; синонiм шамкати вказує на те, що говорять по-старечому, нечiтко вимовляючи слова через вiдсутнiсть зубiв; синонiм воркувати вживається тодi, коли говорять тихо, нiжно; варнякати говорити дурницi, часто у станi сп'янiння; бовкнути сказати щось невпопад; торохтiти говорити захоплено i дуже швидко; бурмотiти говорити нерозбiрливо, собi пiд нiс; верзти говорити дурницi тощо. Крiм того, синонiми дають можливiсть уникати частого повторення однакових або спiль- нокореневих слiв. Так, у реченнi: Йшли дуже довго i так втомилися, що ледве йшли, недоречно двiчi вживати слово йшли. Його доцiльно замiнити синонiмом, що зробить речення бiльш виразнiшим: Йшли дуже довго i так втомилися, що ледве пересували ноги.
Синонiми роблять нашу мову багатою. Вони допомагають точнiше, влучнiше висловити думку, надають мовi образностi та емоцiйностi.
Антонiми це слова з протилежним значенням: бiлий чорний; високий низький; вiйна мир.
В анатомiчнi пари об'єднуються лише два слова однiєï частини мови з протилежним значенням, якi мають якусь семантичну спiльнiсть:
добро зло (iменники); швидкий повiльний (прикметники); всi нiхто (займенники); стояти рухатися (дiєслова); широко вузько (прислiвники); до вiд (прийменники).
Антонiми виразний стилiстичний засiб. Вони посилюють контрасти, за ïх допомогою створюються антитези (стилiстичнi фiгури, побудованi на зiставленнi протилежних образiв). Не випадково, що окремi украïнськi письменники заголовками своïх творiв нерiдко обирати вирази, побудованi на антонiмах: Дай серцю волю заведе в неволю» (М. Кропигзницький); Правда i кривда» (М.Стельмах); Зерно й полова», Розумний i дурень» (I. Карпенко-Карий); З вершин i низин» (1. Франко) та iн.. Зiставляючи протилежнi засвоïм значенням предмети, явища, дiï, думки, риси характеру, антонiми допомагають влучно дати ïм належну оцiнку, при цьому мова стає точною й образною:
1. З великоïхмари та малий дощ.
Правда кривду переважить.Що посiєш, те й пожнеш.За городом качки пливуть. Каченята крячуть…
Вбогi дiвки замiж iдуть,
А багатi плачуть.
Зiставлення протилежних понять є одним iз наочних видiв словесноï виразностi, тому його широко використовують у науковiй, публiцистичнiй, художнiй лiтературi та в розмовному стилi.
Запитання i завдання на закрiплення:
2. Що розумiють пiд лексичним значенням слова?
Скiльки приблизно слiв має украïнська мова? Чому не можна точно визначити ïх кiлькiсть? Обгрунтуйте Вашу думку.
Чи можна сказати, що украïнська мова одна iз найбагатших i найрозвиненiших мов свiту? Обгрунтуйте свою вiдповiдь.Що таке активна, пасивна лексика? Наведiть приклади.Наведiть приклади неологiзмiв.Що розумiють пiд полiсемiєю слова? Чим вона зумовлена? Наведiть приклади однозначних i багатозначних слiв.У чому вiдмiннiсть мiж багатозначними словами й омонiмами?Що таке синонiми? Iз словника синонiмiв випишiть 5 синонiмiчних рядiв синонiмiв.Наведiть приклади фразеологiчних синонiмiв. Яка ïхня роль у нашiй мовi? 3. Чим вiдрiзняються синонiми одного синонiмiчного ряду?
4. Чи можуть синонiми одного синонiмiчного ряду взаємозамiню-
ватисьу реченнi? Проiлюструйте на прикладах.
5. Яка роль синонiмiв у реченнi?
6. Наведiть приклади чотирьох антонiмiчних пар.
Розкажiть про роль антонiмiв у реченнi.

19. ОднозначнI та багатозначнI слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1182