21. ПрислIв'я I приказки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1186


Прислiвя це влучнi афористичнi вислови, в яких у художнiй формi виражено судження народу про життєвi явища або ж повчання. Приказка короткий вислiв, часто розрахований на повчання. Прислiв'я граматично й iнтонацiйно оформленi i спiввiдносяться з реченням, а приказки частина речення. Наприклад, прислiв'я: Лякана ворона i куща боïться «, а приказка лякана ворона. Так само: Не бачила розкошiв свиня, то й саж за палац здався» прислiв'я,
а саж за палац здався'» приказка. Прислiв'я зачiпають усi сфери людського життя. Вони виникли дуже давно i своïм корiнням сягають у глибiнь вiкiв. З безоднi часiв дiйшли до нас у згустках розуму i знання життя, радiсть i страждання людськi, смiх i сльози, любов i гнiв, вiра i безвiр'я, правда i кривда, чеснiсть i обман, працьовитiсть i лiнощi»*'. Деякi прислiв'я прийшли ще з перiоду глибокого язичництва i збереглися лише тому, що ще досить довгий час пiсля прийняття християнства рештки язичництва побутували в народi. Таких прислiв'ïв збереглося дуже мало. Одне з них Який Бог зв'язав, той нехай i розв'яже».
Прислiв'я i приказки перiоду Киïвськоï Русi дiйшли до нас через давню лiтературу. Так, у Повiстi врем'яних лiт» лiтописець вводить народнi елементи розмовноï мови у формi своєрiдних зворотiв, прислiв'ïв, порiвнянь: Толи не будеш межю нами мира, оли камень начнеш плавати, ахмель начнет тонути «; Замалом бо бi не дошел до Царьграда». Бiда аки в Роднi», Погибоша аки обрi» тобто пропав, як обр. Останнє має таку iсторiю. Плем'я обрiв захопило територiю слов'янського племенi дулiбiв i жорстоко знущалося з населення. Як вказує лiтописець Нестор у Повiстi врем'яних лiт», обри були тiлом великi, розумом гордi, часто, замiсть скотини запрягали у вози дулiбських жiнок. Та Бог покарав ïх, знищивши повнiстю. Залишилося лише прислiв'я на пiдтвердження того, що колись давно iснував цей жорстокий народ.
З тих далеких часiв до нас дiйшло й прислiв'я Аще ся вьвадить волк в овцЬ, то вьiность все стадо, аще неубьють его». З аналогiчним значенням це прислiв'я побутує i в сучаснiй украïнськiй мовi: Унадився вовк у кошару ходити, доки нi одноï вiвцi не буде «.
У скарбницi усноï народноï творчостi украïнського народу є прислiв'я i приказки, за якими можна простежити iсторiю нашого народу, починаючи вiд найдавнiших часiв i до сьогодення. Так, нашестя мон- голо-татар, а пiзнiше турецьких завойовникiв передають такi прислiв'я i приказки: Налетiли, як татари», Незваний гiсть гiрше татарина», А нам, татарам, все одно «, Своïлюди не татари: не дадуть пропасти», Мовчить, як турок». Часи гноблення панською Польщею, власними панами, боротьба славетного запорiзького козацтва, вiйна з нiмецько-фашистськими загарбниками, мирне сьогодення теж знайшли вiдображення у коротких влучних виразах: Писар
» Шолохов М. Собрание сочинений: 8 т. М., 1960 т. 8. — С. 339.
пише, писар маже, так запише, як пан скаже «, Козача потилиця па- нам-ляхам не хилиться», Кляне, як баба фашиста», Закрутив фашист носом, як нашого хрону понюхав «, Закрутився Гiтлер, як жаба на гарячому колесi», Чим чорнiший пар, тим бiлiша паляниця «та iншi.
Запитання i завдання на закрiплення:
1. Що вивчає наука фразеологiя?
Що таке iдiоми? Наведiть приклади, пояснiть лексичне значення трьох iдiоматичних зворотiв.Дайте визначення фразеологiзмiв, наведiть п'ять прикладiв.У чому полягає рiзниця мiж прислiв'ями i приказками. Обгрунтуйте на прикладах.Якi найдавнiшi прислiв'я i приказки ви знаєте?Наведiть приклади фразеологiзмiв-синонiмiв. Пояснiть ïх лексичне значення.Якi Ви знаєте фразеологiзми, пов'язанi з найдавнiшими людськими iменами?Наведiть приклади фразеологiзмiв-антонiмiв. Яка ïх роль у реченнях?Iз Фразеологiчного словника украïнськоï мови випишiть десять жартiвливих фразеологiзмiв, усно пояснiть ïхнє лексичне значення.

21. ПрислIв'я I приказки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1186