23. Запозичення зI слов'янських мов orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1190


З приходом християнства мова схiдних слов'ян поповнилася старослов'янiзмами.
Протягом усього свого iснування украïнська мова збагачувалась за рахунок лексики спорiднених росiйськоï, бiлоруськоï та iнших слов'янських мов. З росiйськоï мови, а також через ïï посередництво в нашу мову увiйшла обширна лексика на позначення понять у галузi науки, культури, полiтики: комсомол, ударник, суботник, вертолiт, хлiбозавод та iн. Взаємовпливи мiж росiйською та украïнськими мовами особливо посилилися з другоï половини ХУII-початку
м Сучасна украïнська лiтературна мова// За ред. А П Грищенка. -К, 1997.-С. 190.
хип ст. пiсля приєднання Украïни до Росiï. Через росiйську мову проникає значна кiлькiсть термiнiв, створених на базi захiдноєвропейських мов: вiйськових (арсенал, бомба, капiтан, мiна, пiстолет), морських (бот, гавань, порт), суспiльно-полiтичних i адмiнiстративних (акт, декларацiя, контора)^.
Останнiм часом шляхом точного перекладу слiв або калькуванням з росiйськоï мови прийшло багато термiнiв iз рiзних галузей суспiльного житiя: избиратель виборець, ечетчик лiчильник, отличник вiдмiнник та iншi.
Слiд зазначити, що росiйська мова теж запозичує слова з украïнськоï мови (хлопцьi, девчата, вареник, делянка, рушник, брехня, детвора, чеботьi, борщ, Верховна Рада, шлях, самостийна, держава та iн), що є нормальним процесом взаємозбагачення лексичного складу мов.
За рiзних iсторичних обставин, у рiзнi перiоди потрапляли до нас лексичнi запозичення з польськоï мови. Крiм того, польська мова стала важливим посередником для входження до украïнського лексичного фонду слiв iз нiмецькоï та латинськоï мов: достаток, пильнувати, поєдинок, сподiватися, помста, обiцяти та iн.
Чеськi запозичення засвоювались украïнською мовою переважно через польську мову: смутний, влада, чекати, постать та iн.

23. Запозичення зI слов'янських мов orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1190