IнтернацIоналIзми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1194


Спiльнi для багатьох чи декiлькох неспорiднених мов слова називаються iнтернацiоналiзмами. Переходячи iз мови в мову, iнтернацiо- налiзми закрiплюються в окремих iз них, зберiгаючи близькiсть або спiльнiсть значень i фонетико-морфологiчноï будови. ïх виникнення пояснюється розвитком науково-технiчного прогресу i всебiчними
взаємозв'язками мiж народами. В украïнськiй мовi iнтернацiоналiз- ми зафiксованi писемними пам'ятками ще вХУI-ХУП ст. (календар, сума), але переважна ïх бiльшiсть з'явилася в ХIХ-ХХ ст. (студент, унiверситет, газ, електрика, радiо, телефон, автомобiль, селiтра, алкоголь, алгебра, клас). Оскiльки iнтернацiональнi термiни охоплюють рiзнi профiлi i напрямки людських знань, вони вживаються на позначення рiзних понять. Так, iнтернацiональнi термiни селiтра (вiд латинського $а1 сiль та грецького пiïгоп луг) та газ (вiд нiмецького а8сЬеп шипiти, кипiти, пiнитися), вiдомi в багатьох мовах. На позначення психiчного стану людини використовується iнтернацiоналiзм депресiя (французьке с1ерге88Iоп, нiмецьке Ьерге85Iоп, англiйське с1ерге88Iоп, iталiйське Оерге88Iопе), на позначення виду енергiï
електрика, який закрiпився в усiх європейських мовах i має у них однакове значення або близьке звучання.
В останнi десятирiччя лексика сучасноï украïнськоï лiтературноï мови активно поповнилася i продовжує поповнюватися за рахунок iншомовних слiв. Причина такого масового припливу iншомовноï лексики в нашу мову полягає перш за все в нестабiльностi нашоï економiки, що призвело до виникнення дефiциту власноï продукцiï, починаючи вiд предметiв першоï необхiдностi, продуктiв харчування i закiнчуючи складними машинами.
Запитання i завдання на закрiплення:

1. Якi пласти лексики, що увiйшли на рiзних етапах розвитку мови, можна
видiлити в сучаснiй украïнськiй лiтературнiй мовi?

2. Як Ви розумiєте термiн питома» украïнська лексика?

3. Назвiть тематичнi групи слiв у лексицi сучасноï
украïнськоï лiтературноï мови, успадкованi з
iндоєвропейського лексичного фонду, з праслов'янського.

4. Коли прийшли в нашу мову старослов'янiзми? Наведiть приклади 3-4
старослов'янських слiв.

5. Назвiть основнi тематичнi групи слiв давньоруськоï лексики.

6. Коли починає формуватися власне украïнська лексика i що
стало причиною розпаду давньоруськоï мовноï єдностi?

7. Що Ви знаєте про запозичення слiв з росiйськоï мови?
З'ясуйте основнi причини цих запозичень.

8. Чи запозичує росiйська мова слова з украïнськоï
мови? Наведiть приклади.
Яка основна причина запозиченя слiв тюркського походження в украïнську мову? Якi тематичнi групи тюркських слiв Ви знаєте? 10. В яких галузях лексики широко використанi грецькi запозичення?

9. Що Ви знаєте про латинськi запозичення?
Коли в украïнську мову прийшла основна маса нiмецьких слiв, що було цьому причиною? 10. Яка основна причина запозичень французьких слiв украïнською та
росiйською мовами?
14. Як Ви вважаєте, iншомовнi слова, наявнi в будь-якiй мовi, збiднюють чи збагачують цю мову?
11. Якi слова називаються iнтернацiоналiзмами?
12. Чим Ви поясните виникнення iнтернацiоналiзмiв?
Наведiть приклади фiзичних, хiмiчних, полiтичних, медичних термiнiв-iнтернацiоналiзмiв.Iз словника iншомовних слiв випишiть п'ять слiв грецького походження, п'ять латинського, п'ять нiмецького i п'ять французького якi належать до однiєï тематичноï групи (наприклад, термiни науки, культури тощо).

IнтернацIоналIзми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1194