2. Державний Герб УкраÏни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1147


За часiв язичництва символом незалежностi, мiцностi князiвськоï влади був Перун, який завжди зображався зi щитом i списом, оскiльки був захисником вiйська i князiвськоï влади. Iснує думка, що такому зображенню найбiльшого бога слов'ян Перуна передував герб, на якому був зображений князь Кий iз тризубом або зi списом блискавкою в руцi. Вiдомо, що вiн був не лише засновником мiста i держави, а й вiрним захисником свого народу.
7 Братко-Кутинський О. Там само. — С.4Х.
к КлиМксвич Р.О. Киïвський Архiстратиг. - Фiладельфiйський журнал Киïв», 1956 -5.-С216.
Княжим державним гербом Киïвськоï Русi був золотий тризуб на блакитному фонi. Зображення тризуба було не лише на печатках, якими скрiплювали внутрiшньодержавнi документи, мiжнароднi договори, а й на знаменах, на зброï, бронзовi й срiбнi тризуби прикрашали пояси дружинникiв княжого вiйська, ïх зображали на монетах князя Володимира, а пiзнiше й iнших князiв.
Розгромлена Батиєм Киïвська Русь на довгий час втратила не тiльки свою незалежнiсть, а й державну символiку. Пiзнiше вiдродження нацiй спричинило й вiдродження державноï символiки. Здавна в Украïнi у заможних родинах було заведено простежувати свiй родовiд i вiд поколiння до поколiння передавати особливий знак роду своєрiдний герб, на якому найчастiше зображувались сонце, мiсяць, звiрi, птахи, зброя тощо.
Обьïкоша здавна люди именити Различньïя печати в родьх своих мати,
Кто звтфем, кто птенцем дом свой печатл'Бт,
Кто мечем, кто строюю, кто сонцем СВ'БТЛ'БТ.»
Починаючи з XVстолiття, у мiстах i мiстечках Украïни починають створюватися органи самоврядування (за Магдебурзьким правом). У цей же перiод починає активно розвиватися й украïнська геральдика. Герб мiста Львова, заснованого у 1256 роцi, поєднує родовий знак галицького князя Лева Даниловича з традицiйним символом украïнського мiста. Вiдомий з XIV ст. На блакитному тлi замок iз трьома вежами та вiдчиненою брамою, в якiй обернений праворуч золотий лев, що тримає три срiбнi гiрки з восьмикутною зiркою над ними1«».
Iсторiя гербiв дуже давня й цiкава. Так, ще в VIIX ст. до н.е. на гербi держави Урарту був зображений лев на тлi тривежовоï фортецi. Зображення лева було й на гербi Вавилона.
Герби iз зображенням святих здавна були популярними у багатьох мiстах Украïни. Зображення Св. Архангела Михаïла головноï фiгури киïвського мiського герба вперше з'явилося ще на печатках великого князя Святополка Iзяславовича (1093-1113), що мав хресне iм'я Михайло. Саме за доби правлiння цього князя в Києвi було засновано Михайлiвський Золотоверхий та Михайлiвський Виду- бицький монастирi». Пiзнiше образ Св. Архангела Михаïла з'являється на срiбних печатках киïвських князiв. Як зазначає О. Братко- Кутинський, Киïвський Архiстратиг супроводжував украïнський нарiд на його нелегкому життєвому шляху протягом восьми столiть. Його гербове значення i його зображення змiнювались, як змiнювалась доля нацiï. Незмiнна була тiльки його символiка, як вираз нашоï духовностi. Провидiнням дана напрямна для Украïни Святого Воïна в боротьбi проти темних сил»12.
Сьогоднi герб Києва є зображенням святого покровителя мiста й династичним знаком киïвських князiв кiнця XI початку XIII столiття. Архангел Михаïл у срiбнiй одежi на блакитному тлi»]*>. Архiстра- тиг Михаïл воєначальник свiтлих небесних сил, вважається опiкуном i покровителем столицi Украïни Києва.
На Запорозькiй Сiчi, у цiй своєрiднiй державi в державi, був свiй герб. До XVI ст. Гербом Вiйська Запорозького було зображення Козака з шаблею без мушкета, а з XVI ст. Козака з мушкетом i шаблею. З XVII ст. цей герб стає ще гербом Гетьманщини. I гетьмани, i козацька старшина та й низове козацтво широко користувалися печатками iз названим вище гербом, який на певний час частково усуває герб iз Св. Архiстратигом Михаïлом. Це триває до перiоду зруйнування Запорозькоï Сiчi.
Заслуговує на увагу i герб украïнського шляхетного роду Кушин- ських Куша», на якому зображено арбалет (кушу), а пiзнiше лук, що частково нагадує тризуб, чим i пояснюється його популярнiсть.
Пiсля проголошення УНР у 1918 роцi державним гербом стає Золотий Тризуб на голубому щитi.
Iснує близько 40 версiй щодо походження тризуба та його смислового значення. Це й написання iменi князя Володимир, i символ державноï влади, християнська церковна хоругва, зображення голуба, шолома, лука, якоря, сокири, трисвiчника, це i символ влади над трьома свiтами небесним, земним i пiдземним, уособлення трьох стихiй повiтря, води й землi, лiтера чи iєроглiф, монограма Володимир на тронi (на столi, на престолi)», Василевс» або Воля», Володимир, Ольга, Ярослав» та багато iнших. Цiкаве трактування цього загадкового знака подає украïнський вчений О. Братко-Кутинський. За
» Панченко В. Мiськi та мiстечковi герби Украïни. — К., 2000. — С.16.
12 Братко-Кутинський О. Нащадки святоï трiйцi.- К., 1992.- С.39 » Панченко В. Там само. С.83.
його теорiєю, свiт побудований на трьох основних планах iснування. Перший план це свiт речей, явищ, доступний кожному. Другий план це свiт програм i законiв, що визначають речi та явища… Третiй план це свiт сил i причин, що примушують» речi та явища реалiзуватись, а програми й закони керувати цiєю реалiзацiєю. Саме до символiки сил i причин …належить знак, званий тризубом», тобто нашi пращури знали про триєднiсть, тривимiрнiсть (ширина, довжина, висота), три плановiсть свiтобудови i, намагаючись гармонiзувати себе з нею, вiдобразили це в ритуальних дiйствах i знаках, зокрема Трiйцi, хрестi, тризубi. Крiм того, нинi вiдомо у фiзицi три типи кваркiв (елементарних частинок), що творять усi тiла нашого свiту. Три кольори (синiй, жовтий, червоний) витворюють усю кольорову гаму барв … Синьо-жовта символiка Трiйцi стала характерною для наших предкiв, оскiльки за символ позитивного чинника свiтотворення вони мали астральний вогонь, за символ негативного чинника втiлену астральну воду, за символ породжуваного (синiвського) чинника поєднання (комбiнацiю) вогню (жовтого) i води (голубого, синього). Отже, синьо- жовтий (чи блакитно-жовтий) прапор, як i знак тризуб, символiзують одне й те саме триєдину силу свiтотворення або Трiйцю»14.
До вищепаведених версiй можна додати досить цiкаву версiю академiка Б.О. Рибакова, який вважає, що золотi та срiбнi пiдвiски з тризубом можуть означати, що ïх володар належить до княжоï адмiнiстрацiï. Отже, думки вчених про семантику та походження тризуба
рiзнi, але єдинi вони в одному у будь-якому з варiантiв тризуб сим- 1.
волiзує владу .
Точно з'ясувати, коли i де виник тризуб, сьогоднi неможливо, оскiльки слiди його простежуються не лише в Украïнi, але i в Iндiï, i в Скандинавiï, Вiзантiï, Грецiï, зокрема грецький бог моря Посейдон, а пiзнiше римський Нептун, iндiйськi божества Вiшну та Шiва теж зображуються з тризубом. Вiдомий фiлософ Плагон у творi Тiмей» зазначає, що царi Атлантиди носили блакитне вбрання, а символом влади у них був золотий тризуб. Можна лише припустити, що саме звiдти, з цiєï загадковоï держави, яка зникла з лиця землi одинадцять з половиною тисячолiть назад, тризуб i потрапив на рiзнi континенти i так припав до вподоби нашим предкам, що вони через декiлька
» Братко Кутинський О. Нащадки святоï трiйцi. К., 1992, С.7.
15 Рнбаков Ь.А. Знаки Собственности в княжееком хозяйстве Киевской Руеи.
Х-ХII вв.- Сов. архсология, 1940, 6,- С.233-234.
тисячолiть донесли до нас цей освячений космосом символ влади. Про те, що тризуб є одним з найдавнiших знакiв нашоï землi, можна судити з наскельних малюнкiв, гончарних виробiв, монет, прикрас. Так, на Подiллi знайденi наскельнi рельєфи з тризубом, якi зробленi у IV- 111 тисячолiттях до н.е.; в Ольвiï тризуби першого тисячолiття до н.е.; на монетах Боспорського царства карбуватися тризуби з Уст. до н.е. i були успадкованi царськими скiфами, якi вважали себе нащадками атлантiв. Тризубом був увiнчаний шолом Урартського царя в VII ст. до н.е. Вiдомо також, що сармати використовували тамги тризуби. Тамги збереглися i досi в кримських татар. Знак, подiбний до тризуба, мають також литовцi»‘.
В iндiйському штатi Джаму високо в горах є священна гора iз трьома вершинами, яка названа украïнським словом Трикута. У надрах цiєï гори i зараз iснує Храм Великоï Богинi Матерi iз велетенською бронзовою скульптурою богинi з пiднятим у правiй руцi тризубом, який вдень i вночi охороняється жерцями'7. Як же потрапив цей знак в Iндiю? припущення, що цей життєдайний знак принесли туди арiï, якi на своєму шляху з Поднiпров'я до Iндiï залишили його багатьом народам. Самi ж iндiйцi, побожно ставлячись до тризуба, схиляються до думки, що цей знак iноземного походження i принесений в Iндiю давнiми арiями.
На довгi столiття тризуб зникає з iсторичноï арени i лише пiсля проголошення Украïнськоï Народноï Республiки у 1918 роцi вiн знову з'являється як державний символ на печатках i дiлових паперах Украïни, але ненадовго до моменту проголошення Украïни радянською. Вiдродження тризуба як нацiонального символу Украïни стало можливим лише пiсля прийняття незалежностi у 1991 роцi. Украïнський народ заново вiдродив його до життя i проголосив своєю нацiональною святинею.

2. Державний Герб УкраÏни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1147