35. Замовляння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1216


Одним iз найсильнiших оберегiв у всi часи також вважалося слово. Вiра в магiчну силу слова має глибокi коренi. Тi замовляння, молитви, якi склав народ, навiть дитячi заклички мали велику силу i служили оберегами вiд усякого зла. Це був не просто набiр звукiв i слiв, а своєрiдний код, який вiдкривав доступ до джерел космiчноï енергiï, який зв'язував людину з вишим, духовним свiтом…R- 30;………………………̷- 0;……. Замовляння чи не найдавнiший вид народноï духовноï культури, пов'язаний з дохристиянськими вiруваннями, з мiфологiєю, обря-
|4» Грiнченко Б. Пiд тихими вербами. Твори, вид. 1963 р. ТЛI. С. 373.
IМI Вудвуд Л.Ф. Вiдкривай духовнi острови. — Донецьк, 1998. — С. 47.
довими магiчними дiями, а також з вiрою у чарiвну силу слова й
..151
ритму .
Основою замовлянь є перенесення властивостей природних явищ, мiнералiв, речовин тощо на особу чи предмет замовляння, наприклад: Вогонь та зола, iзбав мене вiд зла».
Найпоширенiша словесна магiя, яка i колись, i зараз широко використовується у формi замовлянь, шептань, прокльонiв чи в iнших магiчних дiях. Словесна магiя може вживатися у чистому» виглядi, а може iз магiчними атрибутами, спектр яких надзвичайно широкий. Це i волосся, i нiгтi, i слiди людини, i ïï тiнь, вiск, олово, попiл, свячена вода, рiзнi предмети, деякi продукти харчування, рослини, тварини, птахи, комахи тощо. Замовляння, шептання набирають лише тодi магiчноï сили, коли витримано декiлька умов: час виконання (вечiр, пiвнiч, ранкова зоря, на повний мiсяць чи на спадний, певна кiлькiсть повторiв заклинання, передача точного дослiвного змiсту, використання передбачених замовлянням жестiв (спльовування, хрещення) та iн.
рiзнi способи магiчного впливу: пiдливання в напоï наговореноï кровi, води, пiдсипання в ïжу висушеного i потертого тiла змiï чи жаби, пiдкидання висушеноï жаби пiд порiг, обкурювання димом спаленого зiлля, пiдсипання наговореноï солi i ще багато чого.
Вважалося, що найкращим часом для виконання замовлянь є ранкова зоря. Як правило, замовляння промовляються пошепки i супроводжуються рiзними символiчними дiями чи жестами: хрещенням, спльовуванням, збризкуванням наговореною» водою, обкурюванням свяченим зiллям тощо. Так, наприклад, коли лiкують ячмiнець, той, хто лiкує, говорить: У тебе ячмiнець!» а той, коголiкують, вiдповiдає: Брешеш!» Хай вiн тобi усохне!» говорить перший, спльовує i дає дулю, спрямовану на ячмiнець. На перший погляд такий дiалог лiкаря» з пацiєнтом має трохи комiчний характер, але, як це не дивно, пiсля цiєï процедури ячмiнець швидко всихає.
У народi вважають, що є такий час, така година, коли голосно в серцях» сказане слово обов'язково збудеться, тому iнодi вживають такi примовки: Не в лихий час будь сказано», Не в лиху годину будь сказано», У добрий час сказати, а в лихий помовчати» тощо, якi здатнi вiдвернути лихо.
1,1 Таланчук О.М. Украïнськi чари. — К., 1992. — С. 3.
За характером, замовляння бувають дуже рiзноманiтнi, фактично на всi випадки життя. Це й замовляння на знищення хвороби, i на добрий урожай, i на лад у сiм-'ï, i на привороти, i на вiдвороти, i на гарну вроду тощо. Серед величезного розмаïття замовлянь любовнi
на першому мiсцi.
Андрiй Первозванний це християнський святий, але … в народнiй традицiï звичаï i обряди в день цього святого мають стародавнiй, дохристиянський характер: угадування майбутньоï долi, кусання, калети» заклинання». На Андрiя (13 грудня), крiм звичайних ворожiнь, дiвчата залучали й любовну магiю-заговори. Один iз прийомiв такоï любовноï магiï засiвання конопель» (льону, маку). У глухому мiсцi двору у темрявi дiвчина засiвала жменю насiння i, обходячи декiлька разiв це мiсце, торкалася спiдницею землi, волочачи коноплi». Всi цi магiчнi дiï супроводжувалися замовлянням:
Андрiю, Андрiю,
Я на тебе конопельки (льон, мак) сiю,
А запаскою волочу,
Бо я замiж хочу.
Дай же, Боже, знати,
З ким весiлля грати.
14 жовтня Покрова, пора, коли молодь починає збиратися на вечорницi, якi тривали майже до Великодня. З цього часу i до пили- пiвських заговин (27.ХI) масово справляли весiлля. Прийшла Пречиста несе старостiв нечиста». Дiвчата на виданнi з надiєю чекали старостiв, а напередоднi Покрови ввечерi ставали перед образами i просили для себе подружньоï пари i щасливого родинного життя, промовляючи таке замовляння:
Святая Покрiвонько,
Покрий менi голiвоньку Оце осiнню.
Хоч i драною хустиною,
Аби з хорошою дитиною,
Щоб iз сторони,
Щоб свекорко, як батенько,
До мене були,
Свекрiвонька, як матiнка,
Мене прийняли,
Щоб дiверки та зовицi,
Мов братики i сестрицi,
До мене були.
Щоб дiлечко поробила,
Чужiй сiм'ï догодила,
Всiм мила була,
Не лаяна i не бита,
Нагодована i вкрита Спатоньки лягла.
(В.М. Скрипка).
Жiнки та дiвчата намагаються причарувати хлопцiв чи чоловiкiв заговорами з використанням волосся, кровi, поту, ïжi, напоïв, землi, диму, рослин, тварин чи якихось предметiв. В любовньïх чарах северной и южной Руси прежде встречался прием очарования женщиной мужчини передачей ему волос. Так, у сержанта Тулубьева, обвинявшегося в половине XVIII в. в колдовстве, найденьï бьiли волосьi его любовницы Ириньï, и малороссиянка прошлого века, желавшая пленить пана, подложила ему под подушку свои волосьi. Но в настоящее время такой прямой способ воздействия волосами, заменен другим: Як дiвка любить парубка, то одрiже волосся i його пiдкурить1«5‘. Спосiб пiдкурювання може iнодi призводити i до протилежних результатiв:
Циганка-ворожка воленьку волила,
Та одрiзала русу косу, дiвку пiдкурила,
А щоб тiï дiвчиноньки челядь не злюбила154.
Для любовних приворотiв широко використовувалося зiлля, яке додавалося в ïжу чи в питво, зашивалося в одяг чи подушку.
В саду гуляла, квiти збирала,
Кого любила, причарувала…
|у1 Милорадович В.П. Украинские тайнью знаний и чарьi (зтнографичсский очерк)
// Сб. Харьк. инст. филол., 1913. Вьiп.Ю.
14 Таланчук О.М. Украïнськi чари. К., 1992.- С. 16.
Здавна украïнцi вважали сильним приворотним любовним зiллям рослину терлич, яку i зривають, i варять iз замовлянням: Терлич, приклич!» (йдеться про особу протилежноï статi). Терлич, терлич! Десятьох приклич, а з десятьох дев'ятьох, а з дев'ятьох восьме- рьох, а з восьмерьох семирьох, а з семирьох шестирьох, а з шес- тирьох п'ятерьох, а з п'ятерьох чотирьох, а з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного, та доброго, милого та любого (iм'я).
Рiдко, але все-таки зустрiчаються чари, якi наводять за допомогою тварин чи комах. Так, наприклад, щоб привернути до себе коханого, ловлять павука i кладуть його в горщик, проговорюючи таке замовляння: Як оцей павук павутину заснує, так вiн (iм'я) до мене
155
приснує» . Що ж до дiвочих замовлянь, то вони вiдзначаються винятковою поетичнiстю. У них дiвчата, звертаючись до сил природи, просили краси або ж прагнули привернути» до себе увагу хлопця, який подобався. Найчастiше зверталися до сонця, але улюбленими образами, крiм сонця, були мiсяць i зорi, на яких дiвчата теж покладали великi надiï у пошуках i пiдборi пари: Мiсяцю-Владимире, ти високо лiтаєш, ти все бачиш, ти все чуєш; як невiльники та невiльницi плачуть за батьком та матiр'ю, за дiтьми маленькими; як корова за телям, як ослиця за ослям, як море за морем. Дай же, Господи, щоб за мною, народженою, хрещеною, молитовною рабою (iм'я), так (iм'я хлопця) плакав». Не менш поетичним є й замовляння-прохан- ня, звернене до зiрок: Зорi-зiрницi, єсть вас на небi три рiднi сестрицi. Четверта хрещена, народжена (iм'я). Iдiть ви, зберiть красу, покладiть на хрещену, народжену (iм'я). Як ви яснi, краснi межи зiрками, щоб i я була така красна мiж дiвками».
Не лише для дiвчини, а й для ïï батькiв було престижно, якщо в хату заходили свати. Горе було тiй дiвчинi i тим батькам, оселю яких обходили старости. ïх авторитет на селi катастрофiчно падав. Тому не випадково, що iснували замовляння, якi виконували матерi дiвчат на виданнi, зокрема одне iз замовлянь виконується на свято Iвана Купала. Рано-вранцi матерi йшли по воду, де промовляли тричi: Вода швидко йде, так щоб до моєï дочки швидко свати ïхали! Як сонцю всi люди радiють, як любить дитина свою мамку, так щоб хлопцi гинули за моєю дiвкою». Пiсля цього жiнка тричi зачерпувала купальську воду, в якiй варила траву терлич, промовляючи: Терлич, приклич!» Дочка умивалась цим вiдваром, розраховуючи на скоре замiжжя.
‘» Таланчук О.М. Украïнськi чари. К., 1992. — С. 7.
Здавна в Украïнi вiдомий спосiб привертати до себе увагу саме того хлопця, який подобався. З цiєю метою дiвчата до схiд сонця йшли на дзвiницю й зсередини обмивали найбiльшого дзвона, промовляючи замовляння: Як серце тебе розбиває, щоб серце (iм'я хлопця) так за мною розбивалось; який ти голосний, аби i я така голосна була; як люди йдуть до церкви, коли ти дзвониш, так щоб до мене старости йшли; як люди сонечку радiють, коли ти ïх кличеш, аби вони i мною так радiли». Вода стiкала iз дзвона, збиралась у посудину i зберiгалася вдома. Дiвчина, яка до схiд сонця вмивалась цiєю водою, вi-
6
рила, що вийде замiж саме за того хлопця, за якого схоче .
Але найцiннiше, що дає Бог людинi це здоров'я. Немає здоров'я не милий свiт, не потрiбнi нi любов, нi багатство, нi слава.
Великий вiдсоток дорослого населення страждає на радикулiти. багато замовлянь вiд радикулiту, один з яких читають, коли надворi вiтряна погода. Не ломи, вiтре, гiлок, не ломи кiсток, не ломи мощей, спини, поперека, суглобiв, полусуглобiв, кiсточок, полукiсто- чок, колiн i пiдколiнок, рук i нiг, всього тiла людського. Во iм'я Отця i Сина i Святого Духа. Амiнь»1«. Досить поширена дитяча хвороба нiчне нетримання сечi. Ось як наговорюють вранцi на мокру постiль: Мати рiчко, пiдземна водо, як ти миєш береги, змий, сполощи нетримання сечi з раба(и) (iм'я). Як гiлка без води сохне, так щоб постiль була у раба(и) (iм'я) суха, не замочена. Мати рiчко, пiдземна водо, як ти миєш береги, змий i вiдкидай до чужоï сторони хвороби, нетримання з раба(и) (iм'я). Амiнь».
Мабуть, недаремно у народi горiлку прозвали зеленим змiєм». Якщо вже ця змiюка заповзе в людину, то висмокче до останньоï краплi не лише кров, а й розум i душу, бо для п'яниць нiчого святого немає: нi честi, нi совiстi, нi батькiв, нi дiтей, нi сiм'ï. Усе вiддається за пляшку горiлки чи вина. Народ створив багато замовлянь вiд гiркого пияцтва, одне з яких наводимо нижче. Наговорюють спиртне (горiлку, самогон чи вино) i дають випити алкоголiковi. Як не горить у рiчцi вода, так не болить душа у раба Божого (iм'я) по зеленому вину. Не сохне рот, не горить живiт. Вiднинi i довiку раб Божий (iм'я) вина не п'є. Амiнь'»‘».
156 Ковальчук О.В. Украïнське народознавство. — К., 1992. — С. 48.
157 Заговори взятi iз книги Н. Степановоï Заговорьi Сибирской целительниiш»
М., 2000. (Прим.: переклад автора).
«* Заговори взятi iз книги Н. Степановоï Заговори Сибирской цслительницьГ
М., 2000. (Прим.: переклад автора).
Декого iз горе-цiлителi в захопила гонитва за наживою i те, що дано ïм Небесними Силами для добра, iнодi використовується не на благо людини, а на шкоду. дине, про що вони забувають, що якщо за своï злi вчинки перед людьми i не доведеться вiдповiдати, то перед Богом обов'язково!
Iснують замовляння двох типiв: на добро i на зло. Замовляннями можна вилiкувати людину i можна приректи на нещастя, а то й на смерть. Якщо в перших усе робиться вiд iменi Бога i всiх свiтлих Небесних Сил, то в других вiд диявола. Тому слiд пам'ятати, що, накликаючи на когось бiду за допомогою замовлянь, чорноï магiï, той, хто це робить, сам того не бажаючи (бо вiд незнання), навiки пов'язує себе iз чорними силами, чим губить свою душу. Останнiм часом з'явилося дуже багато окультноï лiтератури, де рiзнi знахарi й цiлителi пропонують сотнi замовлянь з рiзних приводiв i на всi випадки життя. За давнiми народними вiруваннями, не тiльки користування, а й зберiгання вдома подiбноï лiтератури може накликати нещастя. До речi, церква Христова суворо забороняє будь-яке звернення до ворожок та чаклунiв i вважає це великим грiхом. Хоча, як показує життєва практика, в рiзних життєвих ситуацiях люди досить часто звертаються до знахарiв i цiлителiв. Окремi iз сучасних знахарiв, цiлителiв, треба вiддати ïм належне, знають свою справу i допомагають людям. Не секрет, що таке захворювання, як рожу (бешиху) сучасна медицина не лiкує, а мучить» довго i майже безрезультатно, зате бабуся- знахарка молитвами вилiковує повнiстю за декiлька сеансiв. Справжнi цiлителi вiд Бога» нiколи не використовують своï здiбностi i вмiння як засiб наживи, а лiкують людей безкоштовно або ж за символiчну плату.
Запитання i завдання на закрiплення:
Що таке замовляння?Вiд чого залежить сила замовляння? 3. Якими ритуальними дiями часто супроводжуються замовляння?
Що Ви можете сказати про широту тематики замовлянь? 5. Замовляння на добро» i на зло». Ваше ставлення до першого i
до другого.
6. Любовнi чари. Ви вважаєте це безневинним заняттям чи грiхом?
Обгрунтуйте вiдповiдь.
Чи хотiли б Ви, щоб вас хтось причарував без Вашоï на те згоди?
]*>left size=]*>1 width=]*>33% /> Воропай О. Звичаï нашого народу.- К., 1993.- СI6.

35. Замовляння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1216