36. Молитви orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1219


Вся педагогiчна наука украïнцiв у всi часи зводилася до головного виховувати у дiтей любов до Бога i до людей. Не випадково, що в сiм'ях день починався i закiнчувався молитвою. Молитва це бесiда з нашим Отцем Небесним, тому вчили ïï промовляти щиро, з iстинною вiрою, вчили прославляти Бога як Всемогутню, Премудру i Люблячу Найвищу Силу i звертатися з проханням про життєвi дороговкази, поради, пiдтримку, допомогу, порятунок, просити благословення на добрi починання, вчили молитися Боговi за благополуччя своєï родини, за здоров'я i добробут своïх рiдних i друзiв, i дякувати за всi благодiйства, якi Вiн посилає на всiх кожного дня. Господь не вимагає особливих якихось молитов, але найприємнiша йому проста молитва, аби була вознесена вона iз глибини серця» (Преп. Нiл Си- найський).
Найбiльшу духовну силу має молитва Господня Отче Наш», яку знають у кожному домi:
Отче Наш, що єси на небесах! Нехай святиться iмя Твоє;
нехай прицае царство Твоє;
нехай буде воля Твоя, як на небi, так i на землi.
Хлiб наш насущний дай нам сьогоднi;
i прости нам провини нашi;
як i ми прощаємо винуватцям нашим;
i не введи нас у спокусу, але визволи нас вiд лукавого.
Бо Твоє є царство, i сила, i слава, Отця, Сина i Святого Духа, нинi i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.
У життi нашого народу були рiзнi часи: i свiтлi, i радiснi, i печальнi, затягнутi материнською чи вдовиною сльозою. 1 найкращими душевними лiками були молитви, бо, як потрiбнi ïжа i вода для нашого тiла, так потрiбна молитва для душi людськоï. Вона є найсильнiшим духовним оберегом, через неï вiдбувається постiйне духовне оновлення. Iнодi буває, що ми не знаємо, як вчинити в якiйсь життєвiй ситуацiï. 1 тодi за допомогою ми звертаємося до Бога: Господи, я людина грiшна i не розумiю, як треба, але Ти, Милостивий, надоум мене, як слiд вчинити.
Завжди, з великим душевним трепетом ми починаємо якусь велику справу, не будучи невпевненими в ïï благополучному, сприятливому завершеннi. I на цей випадок є молитва перед початком всякоï
справи на успiшне ïï завершення: Благослови, Господи, i допоможи менi, грiшному (-iй), здiйснити справу, мною розпочату, во славу Твою. А по успiшному ïï завершеннi читається така молитва: Виконання всiх благих Ти єсi, Христе мiй, наповни радостi i весiлля душу мою i спаси мя, яко єдин многомилостив, Господи, слава Тобi.
Кожнiй людинi при хрещеннi Бог дає Ангела-хранителя, який супроводжує душу впродовж земного життя, попереджає в разi небезпеки, оберiгає i наставляє. невелика молитва до Ангела-храни- теля, яку теж треба знати: Ангеле Христовий, охоронителю мiй святий i покровителю душi i тiла мого! Все менi прости, чим я згрiшив (згрiшила) сьогоднi, i вiд всякого лукавства ворожого визволи мене, щоб нiяким грiхом не прогнiвив (прогнiвила) я Бога мого. Але молися за мене грiшного (грiшну) i недостойного раба (недостойну рабу), щоб учинити мене достойним (достойною) ласки та милосердя Найсвятiшоï Трiйцi i Матерi Господа мого Iсуса Христа i всiх святих. Амiнь.
У рiзних життєвих ситуацiях нам допомагають святi, iмена яких ми маємо.
Молитовне звернення до Святого чи Святоï, iмена яких ми носимо.
Моли Бога про мене, святий (а) угодниче Божий(а) (iмя), яко аз усердно до Тебе прибiгаю, скорому (iй) помiчниковi (цi) i молитвеннику (цi) о душi моïй.
Життя тодi приносить задоволення, коли ми здоровi i щасливi, коли здоровi i щасливi нашi батьки, брати, сестри, близькi нам люди. То чому ж не помолитися за тих, хто нам найближчий i найрiднiший.
Молитва за живих
Спаси, Господи, i помилуй отця мого духовного, батькiв моïх, родичiв, наставникiв, прихильникiв (назвати iмена) i всiх православних християн.
Життя людське скороплинне, i нiхто не знає, скiльки йому вiдмiряно земного буття. Рано чи пiзно ми покидаємо цей свiт такий Божественний закон, такий закон природи. 1 добре, коли є кому помолитися за тих, хто навiки пiшов вiд нас, кому, може, так потрiбна наша молитва.
Молитва за померлих
Упокой, Господи, душi усопших рабiв Твоïх: батькiв моïх, родичiв, прихильникiв (iмена) i всiх православних християн, прости ïм грiхи ïхнi вольнi й невольнi i даруй ïм Царство Небесне. Амiнь.
Звичайно, в нашому життi є й печалi, страждання, є й багато свiтлого, радiсного. Треба лише навчитися радiти кожному дню, яскравому синьому небу, сонцю, цiнувати кожен день, проведений з батьками, друзями, i за все дякувати Боговi.
Слава Богу за все!
Ти увiв мене в це життя, нiби в чарiвний рай. Ми побачили небо, немов глибоку синю чашу, в блакитi якоï дзвенять пташки, ми почули заспокiйливий шум лiсу i найсолодшу музику вод, ми ïли духмянi плоди i запашний мед. Хороше у Тебе на землi, радiсть у Тебе в гостях.
Слава Тобi за свято життя,
Слава Тобi за пахощi духмяних конвалiй i троянд,
Слава Тобi за солодощi рiзноманiтних ягiд i плодiв,
Слава Тобi за дiамантове сяйво ранковоï роси,
Слава Тобi за посмiшку ранкового пробуждення,
Слава Тобi за вiчне життя, що передує небесному,
Слава Тобi, Боже, во вiки!
Цi слова написанi протоiєреєм Григорiєм Петровим, який помер у 40-х роках минулого столiття в ув'язненнi. Яка всепоглинальна любов до життя, яка глибока вiра в Бога i яка безмежна вдячнiсть!
Так уже складається наше життя, що ми грiшимо на кожному кроцi i вiльно, i невiльно», тому не зайвим буде знати молитви про прощення грiхiв: Господи Iсусе Христе, Сине Божий, помилуй мя або: Полегши, вiдпусти, прости, Боже, грiхи нашi вольнi й невольнi, словом чи дiлом, свiдомо чи несвiдомо, вдень чи вночi заподiянi все нам прости, бо Ти Милосердний i Людинолюбець.
За християнською релiгiєю, якщо людина розкаялась у вчинених грiхах, Бог ïх усi прощає, за винятком двох: умисного вбивства i самогубства. Бог дає життя людинi, Бог i забирає, i нiхто не має права позбавляти себе чи когось цього дорогоцiнного дару. Громадський суд за вбивство суворо карає, саджає в тюрму або позбавляє життя. Але якщо людський суд за вбивство карає так суворо, то яким буде Суд Божий?!
Один iз найпоширенiших смертних грiхiв сьогоднi аборти. За християнським вiруванням, коли людина зачинається в утробi матерi, вона зразу ж одержує душу, хоч ще не з'явилася на свiт. I грiх не лише самому вбити ще не народжене дитя, але й порадити комусь це зробити. Мати, яка робила аборти, щоб не попасти в пекло на вiчнi
пекельнi муки, повинна до самоï смертi каятися перед Богом i просити прощення: Господи, прости мене, вбивцю! (З земним поклоном). Краще, Господи, тут покарай, а там помилуй!».
В iсторiï нашого народу був перiод, коли зухвало нехтувалися устоï християнськоï (i не лише християнськоï) релiгiï. Руйнувалися або закривалися церкви, переслiдувалися вiруючi, нечуваного гонiння зазнавали священнослужителi. Це була продумана цiлеспрямована державна полiтика. I що ж? Життя само визначило iстиннi духовнi цiнностi. Тi ж самi люди, якi колись руйнували церковнi храми, з усiх трибун заплямовували церкви опiум для народу», зараз вистоюють служби, щиро каються i моляться за прощення грiхiв. Що тут можна сказати? Лише одне: Хай Бог простить».
Так уже ми створенi, що в години радостi забуваємо про Бога, але в горi, при небезпеках i нещастях перший, кого ми згадуємо i закликаємо на допомогу, це Бог.
Звичайно, нав'язувати комусь своï релiгiйнi погляди це не зовсiм коректно. таке поняття, як свобода вiросповiдання. Кожен сам обирає свою вiру i свого Бога. дине, що хочеться зазначити: прочитайте уважно 10 заповiдей Божих, поданих нижче, i скажiть: хорошому чи поганому вчить християнська церква? I чи скоïть злочин вiруюча людина, якщо знає, що за всi негiднi вчинки обов'язково доведеться вiдповiдати перед Богом?
Десять заповiдей Божих
Я, Господь, Бог твiй. Нехай не буде в тебе iнших богiв, крiм Мене.Не створюй собi iдолiв i нiяких зображень: нi того, що на небi, нi того, що внизу на землi, нi того, що у водах пiд землею; не поклоняйся ïм i не служи ïм.Не називай iменi Господа, Бога твого, без потреби.Памятай робочий день суботнiй, щоб освячувати його; шiсть днiв працюй i виконуй в них всякi дiла твоï; а день сьомий субота для Господа, Бога твого.Шануй батька твого i матiр, щоб тобi було добре i щоб ти довго жив на землi. 6 . Не убивай.
Не перелюбствуй. 8 . Не вкради.
Не лжесвiдчи на ближнього свого.Не бажай собi дружини ближнього твого, не бажай собi оселi ближнього твого, нi поля його, нi раба його, нi рабинi його, нi осла його, нi всякоï худоби його, нi всього того, що належить ближньому твоєму. Доля кожноï людини незримою ниткою пов'язана з долею ïï Вiтчизни. Так iсторично склалося, що Украïна завжди була предметом зазiхань iнших держав, об'єктом гноблення сильних i нахабних сусiдiв. Як влучно сказав вiдомий украïнський письменник Степан Васильченко про нашу Украïну розкiшний i багатий край i украïнцiв рабiв у тяжкiй чужiй роботi у рiдному домi: Украïна краïна смутку i краси, краïна, де найбiльше люблять волю i найменше мають ïï, краïна гарячоï любовi до народу i чорноï йому зради… Поема жалю i смутку… краси i недолi»15‘. Тож помолiмося за Украïну
краïну смутку i краси» i це буде молитва не лише за нашу державу i весь народ, це буде молитва за кожного з нас, таких рiзних i таких близьких у поривi до миру, щастя i злагоди.
Молитва за Украïну Боже Великий, Боже Всесильний!
Ми, грiшнi дiти Твоï, у покорi сердець наших, приходимо до Тебе i схиляємо голови нашi.
Отче! Прости провини нашi та провини батькiв, дiдiв i прадiдiв наших. Прийми нинi, благаємо Тебе, щиру молитву нашу i подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай нашi молитви i прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу Батькiвщину Украïну, волю та щастя ïй дай.
Премилосердний Господи, усiм, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай.
Благаємо Тебе, Боже Добрий, за братiв i сестер наших, що на засланнi, у вязницях, на тяжких роботах перебувають, караються i мучаться. За вдовиць, за сирiт, за калiк i немiчних, i за тих, що Твого Милосердя та допомога Твоєï потребують.
Зєднай нас усiх в єдину велику Христову сiмю, щоб усi люди, як брати, славили Величне iмя Твоє завжди, i нинi, i повсякчас, i на вiки вiчнi. Амiнь.
Васильченко С. Широкий шлях. К., 1986.- С.З. ш 161
Запитання i завдання на закрiплення:

9. Що таке молитва?
10. Якi молитви Ви знаєте?
Назвiть десять заповiдей Божих. Якi з них Ви не виконуєте?Як Ви ставитеся до людей iншого вiросповiдання?Вивчiть напам'ять молитву Отче Наш». Лiтература
11. Антонович В. Б. Колдовство. Документи процесовi. 1887.
Афанасвев А.Н. Позтические воззрения славян на природу. Том II, 1868, том III, 1869.Бойко В.Г. Украïнське народознавство. — К., 1992.Булашев Г.О. Украïнський народ у своïх легендах, релiгiйних поглядах та вiруваннях. — К., 1993.Виклади давньослов'янських легенд, або мiфологiя, укладена Я.Ф. Головацьким. — К., 1991.Воропай О. Звичаï нашого народу. — К., 1993.ВудвудЛ.Ф. Вiдкривай духовнi острови.-Донецьк, 1998.Горинь Г.Й. Украïнське народознавство. — Львiв, 1994. 9. Дмитренко М. Народнi повiр'я. — К., 1993.
Дмитренко Г.К., Дмитренко М.К. Уроки з народознавства. — К., 1995.Дяченко Ю.П. i iн. Украïнцi: народнi вiрування, повiр'я, демонологiя. — К., 1992. 12.Знойко О. Мiфи Киïвськоï землi та подiï стародавнi. — К., 1989.
12. Iванченко М. Дивосвiт прадавнiх слов'ян. — К., 1991.
13. Ковальчук О.В. Украïнське народознавство. — К., 1992.
14. Кононенко П.П. Украïнознавство. — К., 1994.
15. Котляр М. Дохристиянськi вiрування схiдних слов'ян /Людина i свiт.-
1989. — 8.
16. Костомаров М.I. Слов'янська мiфологiя. — К., 1994.
Лозко Г. Украïнське народознавство. — К., 1995.Лобовик Б. Вiрування давнiх украïнцiв та ïхнiх пращу- рiв.-К.,1996.Мацюк В.Я., Пугач В.Г. Украïнознавство. — К., 1994.Милорадович В.П. Украинские тайньïе знання и чарьi (зтногра- фич. очерк). — Харьков, 1913.Молитвослов с приложением: молитвьi к Господу нашему Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и святьiм, имеющим от него благодать исцеления и помощи в различньïх нуждах и немо- щах.-М.,1994.
17. Украïнський православний молитовник. — К., 1992.
18. Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування украïнського
народу. — К., 1992.
19. Неживий О.I., Ужченко В.Д. Дидактичний матерiал з народознавства.
— К., 1995.
20. Нечуй-Левицький I. Свiтогляд украïнського народу. — К.,
1992.
21. Наулко В.I. i iн. Культура i побут населення Украïни. —
К., 1993.
22. Плачинда С. Словник давньоукраïнськоï мiфологiï.
— К., 1993.
23. Потапенко О.В., Кузьменко В.I. Шкiльний словник з
украïнознавства. — К., 1995.
24. Супруненко В. Народний. Витоки нацiï. Символи, вiрування,
звичаï та побут украïнцiв. Запорiжжя, 1993.
25. Словник украïнськоï мови. Т.5. — К., 1974.

36. Молитви orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1219