3. Державний ГIмн УкраÏни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1149


Оскiльки Украïна тривалий час не мала державностi, то не мала й державного гiмну, хоч за багатовiкову iсторiю наш народ створив багато високопатрiотичних пiсень, якi наснажували на боротьбу за краще майбутнє, вселяли надiю на торжество справедливостi. Серед них
«‘Лозко Г. Украïнське народознавство.- К., 1995,- С.230- 231.
17 Шапошникова Л. Тайна свяшенной горм Трикутьi. 19X8, 5.С.IЗ.
почесне мiсце посiдають пiснi-гiмни, в яких звучить iдея нездоланностi нашого народу, його споконвiчне бажання вирватися з рабства i здобути волю, незалежнiсть. Доля таких пiсень нiколи не була простою. За будь- якого режиму ïх переслiдували, забороняли. Така ж доля випала й пiснi- гiмну Ще не вмерла Украïна». Вiрш Ще не вмерла Украïна» народився майже 150 рокiв тому у 1862 роцi в Надднiстрянськiй Украïнi. Автор його украïнський поет Павло Чубин- ський (1839-1888 рр.), який за крамольнi» вiршi, украïнофiльську дiяльнiсть i безмежну любов до Украïни уже в наступному, 1863 роцi, на довгi роки був висланий на заслання в Архангельську губернiю, де зазнав тяжких поневiрянь невiльника.
Вiрш Ще не вмерла Украïна» пройнятий високим патрiотичним пафосом. У ньому звучить заклик до украïнцiв вiддати все для визволення з-пiд соцiального i нацiонального гнiту за нашу свободу» й утверджується вiра украïнцiв у своє духовне вiдродження. Музику до вiрша Ще не вмерла Украïна» написав вiдомий украïнський композитор Михайло Вербицький автор багатьох духовних та свiтських творiв. Уперше пiсня прозвучала у виставi Запорожцi» новостворе- ного Львiвського украïнського театру у 1864 роцi, щоправда з трохи переробленою назвою Ще не вмерло Запорожжя». Львiвська газета Слово» опублiкувала стислий вiдгук про саму п'єсу, яка, до речi, не викликала особливого захоплення публiки, а от про виконання пiснi було сказано: Похвально згадуєм, однак, за хор козакiв, котрий прекрасну пiсню Ще не вмерло Запорожжя», спiвану пiсля музики отця Вербицького в той вечiр по-первий раз на сценi, по желанню публiки мусили повторити»1*.
У 1917 роцi пiсня Ще не вмерла Украïна» визнана украïнським державним гiмном i лишалася ним доти, доки iснувала Украïнська Народна Республiка. Вiдродилася ця пiсня-гiмн у 1989 роцi над вiдновленою могилою Павла Чубинського на Книшевому цвинтарi у Борисполi у виконаннi народного хору Гомiн» пiд диригуванням Леопольда Ящснка. Вдруге вона зазвучала на величезному громадському зiбраннi бiля пам'ятника Тарасовi Шевченковi 9 березня 1990 року у виконаннi Кубанського народного хору пiд диригуванням
I. Захарченка. Як слушно зазначає Ф. Погребенник, згадана пiсня
прижилася» серед украïнцiв Кубанi в 70-90 роках XIX ст.,
пiдтримувала ïхнi волелюбнi почуття кровноï спорiдненостi
зi своïми брата-
18 Слово» — 1864 — 9(21) грудня. — ОД.
ми». З 1991 року музична редакцiя нацiонального гiмну Ще не вмерла Украïна» стала державним гiмном незалежноï Украïни.
Ще не вмерла Украïни i слава, i воля,
Ще нам, браття молодiï, усмiхнеться доля.
Згинуть нашi ворiженьки, як роса на сонцi,
Запануєм i ми, браття, у своïй сторонцi.
Душу й тiло ми положим за нашу свободу
I покажем, що ми, браття, козацького роду.
Запитання i завдання на закрiплення:
1. Що Ви знаєте про географiчне положення i площу Украïни?
Розкажiть про кiлькiсть i склад населення Украïни за даними останнього (2002 р.) перепису.Коли Украïна стала незалежною державою? Волевиявленням якого вiдсотка громадян це сталося?Яка мова є державною в Украïнi? Обгрунтуйте закономiрнiсть цього рiшення.Назвiть державнi символи Украïни.Яку роль у державному i релiгiйному життi давнiх слов'ян вiдiгравали прапори?Що таке геральдика i коли вона починає розвиватися в Украïнi?Назвiть, що зображено на гербi столицi Украïни мiста Києва, Вашого рiдного мiста?Яким роком датуються першi вiдомостi про синьо-жовтий прапор? 2.Яким був прапор вiйська запорозького?
3.Що символiзують жовтий i блакитний кольори на державному Прапорi
Украïни?
4.Що собою являє державний Герб Украïни?
5.Що ви знаєте про державний герб Киïвськоï Русi?
6.Якi версiï щодо походження герба i його смислового значення ви
знаєте?
7.Чи можна вважати тризуб одним iз найдавнiших символiв землi i якi
докази цього iснують?
8.Хто автор музики i слiв украïнського державного Гiмну?
9.Вивчiть державний Гiмн Украïни напам'ять.
14 Погребенник Ф. Украïнськi пiснiгiмни. К., 1992.- С.5.

3. Державний ГIмн УкраÏни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1149