41. ВеснянI свята. БлаговIщення (7 квIтня) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1231


Благовiщення одне iз найзнаменнiших свят у православному календарi, яке вiдзначається рiвно за дев'ять мiсяцiв до Рiздва Христового. За народним вiруванням, Благовiщення найбiльше свято на небесах, на землi i в пеклi. Цього дня, як i на Великдень, грiшникам у пеклi дають перепочинок. Виконувати будь-яку роботу в цей день великий грiх, бо на Благовiщення дiвка косу не чеше, птиця гнiзда не в'є». Iснує легенда, що Бог ослiпив крота тому, що той
на Благовiщення землю рив, а зозуля тому несе яйця у чуже гнiздо i не має власного, що колись теж грiшила вила гнiздо, а не святку-
н 14
вала .
За церковним ученням, у цей день було покладено початок таємному спiлкуванню Бога з людьми. Як сказано у Святому писаннi, до Марiï, дочки благочестивих Iоакима та Анни, увiйшов посланець Бога Архангел Гавриïл i вiтав ïï словами : Радуйся, благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти мiж жiнками! Не бiйся, Марiє, бо на тебе зiйшла благодать Божа, i зачнеш ти в черевi i народиш сина, i назвеш його iменем Iсус. Вiн буде великий, i наречеться Сином Всевишнього, i дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, i буде царствувати вовiки, i царству його не буде кiнця» (3 церковного календаря). За рiшенням церкви свято Благовiщення стали вiдзначати з IV ст. н. є.
На Русi в цей день у всiх мiстах i селах лунали урочистi дзвони благовiст. У цей день благочестивою справою вважалося випускати пташок iз клiток на волю. Колись мiщани навiть спецiально ïх купували, щоб у цей день було кому дарувати свободу, щоб спiвали на волi, Бога прославляли та просили щастя-удачi тому, хто ïх випустив»]*>. Не лише пташок, а коней, корiв, овець, навiть котiв i собак виганяють на подвiр'я щоб чули весну i самi про себе дбали.
З Благовiщенням пов'язано багато обрядодiй, переважна бiльшiсть яких збереглася ще з дохристиянських часiв, i всi вони пов'язанi з iдеєю пробудження землi i прихованого в нiй життя. Так, з найдавнiших часiв iснує повiр'я, пов'язане iз топтанням рясту. Знаходили ряст i топтали, промовляючи таке замовляння:
Топчу, топчу ряст, ряст,
Бог здоров'я дасть, дасть,
Iще буду топтати,
Щоб на той рiк дiждати.
Топтати ряст» жити. У народi часто кажуть: Вiн ще не один рiк ряст топтатиме», тобто житиме, або навпаки йому вже рясту не топтати», тобто не жити.
Особливо чекали свята Благовiщення дiвчата на виданнi. повiр'я, що дiвчина, яка знайде цього дня квiтку первоцвiту, обов'язково по лiтi вийде замiж, то ж i шукала молодь цю чарiвну квiтку в надiï, що вона встигне зацвiсти до 7 квiтня i принесе комусь омрiяне
щастя.
]*> size=1]*> width=33%]*> /> .. Воропай О. Там само.- СI92.

41. ВеснянI свята. БлаговIщення (7 квIтня) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1231