42. Вербна недIля orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1233


Це велике релiгiйне свято, встановлене на згадку про Iсуса Христа перед його смертю. Пiсля того, як Христос здiйснив одне iз найбiльших своïх чудес лише словом воскресив мертвого вже декiлька днiв Лазаря, вiн вирiшив пiти до русалима.
Вiдомо, що коли Спаситель в'ïжджав до русалима на ослику, вiтаючи його, жителi встеляли йому дорогу пальмовими гiлками. Звiдси й пiшов звичай святити гiлки дерев. Замiсть бiблiйноï пальми у нас у Вербну недiлю святять вербу, бо саме верба першою викидає котики» цi, так би мовити, першi квiти. Ще за часiв глибокого язичництва верба була тiсно пов'язана з мiфологiєю слов'ян i символiзувала першоджерело творення свiту. Котики» на лозах чи вербах ще до прийняття християнства були знаком весни, молодостi, вiдновлення, оздоровлення органiзму. Нашi предки вважали, що вони мають цiлющi властивостi, тому ïх використовували не лише знахарi й цiлителi, а й простi люди: варили вербову кашу, тобто кашу з вербовими сережками (котиками»). То ж не випадково, що в пам'ять про це недiлю перед Великоднем називають Вербною.
У Вербну недiлю служба в церквi закiнчується освяченням верби, яку згодом прихожани несуть додому. Для освячення найчастiше нарiзали червоноï верби, бо вона розцвiтає найранiше, нiби символiзуючи пробудження життя, вiдновлення всiх життєвих сил. Iснує звичай бити» кожного стрiчного свяченою вербою, при цьому приказуючи:
Не я б'ю верба б'є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко.
Не вмирай, не вмирай,
Та пасочки дожидай!
Таке биття це не просто товариський жарт. Це старовинна магiчна дiя, через яку, як вважати, вiдбувається вiдновлення життєдайних процесiв, оздоровлення людського органiзму. Виконуючи цей магiчний обряд, батьки бажали своïм дiтям великого зросту, мiцною здоров'я й щедрого багатства:
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
До принесеноï додому освяченоï в церквi верби ставилися дуже шанобливо. ïï клали за образи, ставили на покутi, клали у хлiвах i конюшнях бiля худоби вiд нечистоï сили, висаджували на обiйстi. У деяких мiсцевостях Украïни з освяченою вербою не заходили в хату, а йшли спочатку до худоби, на поле, а вже потiм втикали гiлочку в землю, щоб росла, щоб свячене дерево пустило глибоке корiння». Вербовi гiлочки приживляли обiч ставкiв, озер, рiчок, щоб змiцнити береги й запобiгти обвалам землi й замуленню пiд час весняноï повенi, бiля криниць щоб вода була чистою й холодною», бiля битих шляхiв, на городах i дворищах. Перед тим, як увiткнути вербову галузку у вологу землю, промовляли такi слова: Щоб росла Боговi на славу, а нам, людям, на вжиток!» Саме вiд цього украïнськi села просто потопали у вербах. Вiд них i прохолода, i виготовлення рiзноманiтних господарських речей, якi i в сiльських, i в мiських жителiв користуються великою популярнiстю. Це i кошики, i плетенi крiсла, i хлiбнички, i ясла для худоби, корита, рiзнi ковшики, пiдставки i багато чого iншого. Вирушав колись чоловiк у далеку дорогу i обов'язково брав iз собою ложку. Нерiдко вербова ложка на Запорозькiй Сiчi слугувала для перевiрки добровольцiв. Новоприбулого козаки запрошували до гуртовоï кашi, де кожен мав свою ложку. Хто не мав вербовоï ложки, того могли запiдозрити як ворога167.
Звичай святити вербу i всi обрядовi дiï, пов'язанi з освяченою вербою, повнiстю збереглися в Украïнi. 1 це прекрасно, бо всi вони духовне надбання украïнського народу.
«‘7 Потапенко О.I., Кузьменко В.I. Шкiльний словник з украïнознавства. — К., 1995.-С.97.
Запитання i завдання на закрiплення:
1. Який смисл вкладено в назву одного iз найбiльших релiгiйних свят
Благовiщення?
Якi релiгiйнi заборони щодо поведiнки християн iснують у цей день? 3. Якi Ви знаєте обрядодiï, пов'язанi з Благовiщенням?
Чому недiлю перед Великоднем називають Вербною? Звiдки пiшов звичай святити гiлочки верби? 2. Якi дохристиянськi вiрування, пов'язанi з вербою, Ви знаєте?
Якi Ви знаєте обрядодiï, пов'язанi зi свяченою вербою? 7. З'ясуйте суть старовинноï магiчноï дiï биття» свяченою вербою?
3. Якi магiчнi i лiкувальнi властивостi приписують свяченiй вербi?
Чи доводилося Вам святити вербу? Яке враження справила на Вас служба в церквi у Вербну недiлю?

42. Вербна недIля orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1233