61. Iмена. Походження Iмен. Iмена украÏнцIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1269


Чи задумувалися ви коли-небудь, що означає ваше iм'я i яка його iсторiя? Чи завжди iмена були тi ж самi, що й зараз, чи, може, нашi предки мали зовсiм iншi? Щоб вiдповiсти на цi питання, ми з вами зробимо екскурс у глибину вiкiв, у тi найвiддаленiшi вiд нас часи, коли людство ще стояло на ранньому етапi розвитку.
Серед найперших слiв, в яких виникла життєва потреба, мабуть, були й людськi iмена. У нас, людей XXI столiття, цi давнi iмена викликають посмiшку i здивування. Вони вражають нас оригiнальною простотою, у них простежується якнайпростiший зв'язок iз навколишньою природою, вiдчувається безпосереднiсть i щирiсть людських стосункiв, якась первозданна незiпсованiсть майбутньою цивiлiзацiєю. Нашi предки вiрили в магiчну силу слова, тому й iменам приписувалася магiчна сила, здатна позитивно чи негативно впливати на долю людини. Фактично iмена, якi, до речi, давалися дiтям як одразу при народженнi, так i трохи пiзнiше, коли дитина вже проявляла якiсь риси характеру, виконували роль талiсманiв-оберегiв. Так, наприклад, вважали, що iмена Ведмiдь, Вовк, Лев допоможуть дитинi вирости сильною, смiливою людиною, оскiльки сила й характер названих звiрiв обов'язково передадуться ïй через iм'я. Щоб вiдвести вiд дитини злих духiв, поганi» очi, а то й смерть, навмисне давали
iмена некрасивi, вiдразливi, наприклад, Погана, Поганка, Павук, Кобиляча Голова, Горе та iншi. На вибiр iменi впливали рiзнi чинники, зокрема бажаною чи небажаною була дитина звiдси й Жадан, Бажан, Нечай, Милкж або Небажан. Дитину тиху, лагiдну вiдповiдно до ïï вдачi могли назвати Добринею, Л юбимом або ж, навпаки, Шу- милом, Крикуном. Днi тижня, пори року, порядок народжуваностi у сiм'ï теж знайшли вiдображення в давнiх слов'янських iменах: Лiто, Зима, Вiвторок, Середа, П'ятниця, Первуночка, Первунець, Втору- ночка, Вторунець, Третячок, П'ятушок та iн. Були й iмена на позначення кольору волосся, очей малюкiв, мiсця, часу народження, соцiального стану, виду занять батькiв та iн: Бiляна, Полiтко, Селюк та iн.
За родоплемiнного ладу, за твердженням Л.М. Коваль, iмена кожного роду були його власнiстю i не могли використовуватися в iнших родах того самого племенi. В одному роду не було людей з однаковими iменами. Тiльки коли людина помирала, ïï iменем називали новонароджену дитину. Якщо ж iмен не вистачало, ïх позичали в iншого роду, але пiсля смертi людини, яка мала позичене iм'я, його повертали.
З плином вiкiв майже всi iмена перiоду глибокого язичництва загубилися, зникли. Як пам'ять про тi незбагненно далекi часи залишилися всього кiлька iмен: iм'я Бажан (до речi, поширене й улюблене болгарами), iм'я Лев досить популярне в украïнцiв та в росiян. На змiну тим прадавнiм iменам прийшли давнi слов'янськi iмена з подвiйним коренем, якi спочатку поширилися у середовищi князiв i тогочасноï знатi: Родослав, Мечеслав, Мстислав, Ярослав, Ростислав, Ярополк, Володимир, Мирослава, Мирослав, Людмила та iн. i лише набагато пiзнiше стали доступними народним масам. У цей же час з'являються такi красивi слов'янськi жiночi iмена, як Любава, Злата, Милуша, Роксолана, Златослава, Зореслава, Дзвенислава, Вiра, Надiя. У всi вiки, у всiх народiв цiнувалася людська доброта, розум, умiння красиво говорити, тому не випадково нашi предки в надiï на добрi справи i добрi помисли дiтей, ïх великий розум i красномовнiсть давали ïм iмена з таким глибоким змiстом: Добромисл, Добриня, Творимир, Златоуст. Жаль, що вони не дiйшли до нас, загубилися в сивому туманi вiкiв .
З приходом християнства на Русi закрiпився звичай при охрещен- нi давати дитинi два iменi: одне церковне, друге свiтське, причому церковне iм'я тримали в таємницi, щоб нiхто не зурочив дитину, бо в замовляннях на щось погане (як i на хороше) обов'язково називається iм'я людини. У народi вiрили, що, не знаючи iменi людини, не можна ïй нашкодити. Це вiрування збереглося i до наших днiв. Разом з християнством на територiю Киïвськоï Русi прийшли давнi єврейськi iмена. Давнi євреï, будучи дуже набожними, давали своïм дiтям iмена вiдповiдно до церковного календаря, тобто давали дитинi iм'я того святого чи святоï, в день якого чи якоï вона народилася. Тому й значення давнiх єврейських iмен переважно релiгiйне: Iсус спаситель, Абрам великий батько народiв, Захар пам'ять Божа, Михайло рiвний Боговi, Ганна благодать, Iлля сила Божа, лизавета клятва Божа, Самуïл почутий Богом, Соломон мирний, Iсай спасiння Боже, МатвiйдарЯхве, Осiя спасiння, Назар присвячений Боговi, Рахiль овечка, Нора свiтло i т.iн.
Як колись, так i тепер широко вживанi украïнцями й латинськi iмена: Вiктор переможець, Валентин здоровий, Валерiй сильний, мiцний, Максим найбiльший, Клим милостивий, Кiндрат широкоплечий, Юлiя iз роду Юлiïв, Регiна цариця, Гнат вогняний, Вiталiй життєвий та iн., але найбiльшою популярнiстю в нашого народу користуються iмена грецького походження, якi впродовж багатьох столiть приходили в нашу мову i мiцно в нiй закрiпилися: Iрина мирна, Катерина морально чиста, Василь царський, Кузьма космiчний порядок, Никонор той, що бачить перемогу, Микола переможець, Орест гiрський, Остап урiвноважений, Анастасiя воскресла, Лiдiя iз Лiдiï, Оксана гостинна та iн. Звичайно, крiм названих, трапляються iмена i з iнших мов, але ïхнiй вiдсоток у нашiй мовi незначний. Так, наприклад, з нiмецькоï мови до нас потрапили такi iмена: Алiна благородна, Роберт блиск i слава; з арабськоï Руслан, що означає лев; тюркське Тимур залiзо, єгипетське Нонна присвячена Боговi та iншi.
Революцiя 1917 року принесла масу кардинальних змiн у життя украïнського суспiльства, що якоюсь мiрою позначилось i на виборi дитячих iмен. Оскiльки реєстрацiю новонароджених почали проводити через РАГСи, а не через церкву, батьки самi надавали iм'я дитинi (ранiше це робив батюшка, користуючись святцями» своєрiдним календарем iмен святих). Поряд з усталеними з'являються новотвори»: Революцiя, Iдея, Епоха, Воля, Свобода, Слава, Сталiна, Октябрина, Демаркацiя, Муза, Полюс, Генiй, Iдеал, Новела, Iскра. Безмежна любов до вождя жовтневого перевороту Володимира Iллiча Ленiна надихнула деяких батькiв на вiдтворення нових iмен на його
честь: Ленiна, Нiнель, Вiлен(а), Владлен(а), Лiна. Поява у сiльському господарствi нових машин настiльки пiдняла творчий дух i ентузiазм окремих батькiв, що в результатi з'явилися iмена Трактор та Комбайн. Маємо надiю, що ще й зараз живi цi люди з такими незвичними iменами, а ïхнi дiти не змiнили iмена по батьковi, якi дiсталися ïм у спадок: Трактор Iванович, Петро Тракторович, Iван Комбайнович. Були й такi дивнi iмена, як Алтай, Казбек, Гiпотенуза (на честь кого чи чого?), але перевершили всi витвори людськоï фантазiï iмена Кiм (Комунiстичний Iнтернацiонал молодi), Рем (революцiя, електрифiкацiя, мир), Кiнармiя, Даздраперма (Да здравствует первое мая!), Дамир (Даешь мировую революцию), Лагшмивара (Лагерь Шмидта в Арктике), Пятвчет (пятилетку в четьiре года) та iн.. Але, на щастя, цi й подiбнi ïм iмена не прижилися в народi й поширення не дiстали .
Останнiм часом у нашу мову активно входять iмена з тюркських та iнших мов: Жозефiна, Рудольф, Едуард, Жанна тощо, але переважна бiльшiсть украïнцiв користуються давнiми слов'янськими або ж давно запозиченими грецькими, єврейськими чи латинськими iменами, якi вписалися в нашу мову, зрiднилися з нею i вже не сприймаються як чужорiднi.
Пiдбираючи iм'я дитинi, батьки звертають увагу на декiлька факторiв: по- перше, орiєнтуються на iмена за церковним календарем (святцями); по-друге, продовжують родинну традицiю називати дитину iменем дiдуся, бабусi, батька, матерi чи когось iз найближчих родичiв; по-третє, враховують милозвучнiсть iменi у поєднаннi з прiзвищем та iменем по батьковi. З останнiм досить часто бувають проблеми. Нерiдко можна зустрiти поєднання iншомовного поетичного» або ж нашого iменi, але з претензiями на якусь особливiсть, примхливiсть i колоритного украïнського прiзвища, яке саме по собi вже викликає посмiшку: Iлона Гнатiвна Опецьок, Муза Гаврилiвна Коза та ïм подiбнi.
Iм'я супроводжує людину все життя. Саме через iмена стають вiдомими людям нашi дiла i вчинки, все те хороше чи погане, що є в нас. У народi навiть побутують усталенi вирази добре iм'я», славетне iм'я», якi характеризують ïхнiх носiïв з найкращого боку.
Запитання i завдання на закрiплення:
I. Якi прадавнi слов'янськi iмена Ви знаєте? Чим поясните простоту
цих iмен?
2. Якi чинники впливали на вибiр iмен?
3. Якi давнi слов'янськi iмена прийшли на змiну прадавнiх? Пояснiть
значення 23 iмен з подвiйним коренем.
Чому давнi слов'янськi iмена з подвiйним коренем були спочатку привiлеєм панiвного класу? Обгрунтуйте свою вiдповiдь. 5. Звiдки i якi iмена прийшли до нас iз прийняттям християнства?
4. Чому переважна бiльшiсть давнiх єврейських iмен має
релiгiйний змiст? Наведiть декiлька прикладiв.
5. За словником iмен пiдберiть i пояснiть значення 10 слов'янських,
10давньоєврейських, 10 латинських i 10 грецьких iмен.
Знайдiть за словниками iмен значення i походження свого iменi та iмен ваших рiдних, знайомих.Чим Ви поясните появу незвичних, часом абсурдних iмен у 20-i роки минулого столiття?Як Ви вважаєте, чи впливає обране батьками iм'я на долю дитини?

61. Iмена. Походження Iмен. Iмена украÏнцIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1269