66. УкраÏнськI народнI побутовI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1280


Дивним витвором народного генiя є украïнська народна пiсня. Як живий вiдгомiн давно минулих столiть, тiсно переплетений з сьогоденням, лунає вона в кожнiй украïнськiй оселi, зiгрiває душу, звеселяє серце. Такого спiвучого народу, як украïнський, мабуть, бiльше немає у свiтi. Понад 200 тисяч пiсень (за твердженням учених) ось який пiсенний доробок нашого народу. У пiснях вiдтворено його духовний свiт, прагнення, надiï й сподiвання, радощi й горе. В якому б куточку Земноï кулi не лунала украïнська пiсня, вона чарує, зворушує своєю красою i мистецькою довершенiстю. З ïï чистих джерел черпали наснагу всi, хто ïï слухав, проймаючись повагою до свого народу, який мiг створити таку безмiрну красу. Арабський мандрiвник i вчений Булос аль-Халебi (Павло Алепський), побувавши в Украïнi у 1654 i 1656 роках, був зачарований украïнськими пiснями: Спiви козакiв радують душу i зцiляють вiд печалi, бо йдуть вони вiд серця i виконуються наче з одних уст». Професор Фрiдрiх Боденштедт, нiмецький поет XIX ст., у 1845 роцi в Берлiнi видав збiрку перекладiв украïнських народних пiсень, якi вiн так любив i про якi так захоплено писав: У кожнiй краïнi дерево народноï поезiï не видало таких великих плодiв, нiде дух народу не виявився в пiснях так живо i правдиво, як у пiснях украïнцiв. Який захопливий подих тут, якi глибокi, людянi почування в пiснях, що ïх спiває козак на чужинi! Яка нiжнiсть у парi з силою пронизує його любовнi пiснi… Справдi, народ, що мiг спiвати такi пiснi й милуватися ними, не мiг стояти на низь-
247
кому рiвнi освiти» .
247 Сочинський В. Чужинцi про Украïну, Прага, 1942.
Високу оцiнку украïнським народним пiсням дали вiдомi росiйськi дiячi культури, зокрема Максим Горький високо пiднiс украïнську пiсню та ïï творця украïнський народ: Не можу не сказати про талановитий i могутнiй украïнський народ. Цей народ надзвичайно лагiдний, дуже здiбний. Я люблю чарiвнi мелодiï украïнськоï народноï пiснi, хвилюючу красу украïнськоï музики, прекрасну украïнську мову, чудову украïнську говiрку
Народна поезiя Украïни апофеоз краси.
Украïнський народ пронiс через столiття рабства i неволi дорогоцiнне багатство свого генiя. Гляньте, який ласкавий i спiвучий свiт розкривається в його безсмертних пiснях».
Захоплений високопоетичний вiдгук знаходимо i в Анатолiя Лу, начарського, вiдомого росiйського полiтичного дiяча: Украïнська музика та поезiя є найрозкiтттнiша, найзапашнiша з усiх гiлок на дре- вi свiтовоï народноï творчостi. Мiнорну основним своïм змiстом, смутну навiть у своєму веселому поривi, украïнську пiсню ставлять
. 248
всi знавцi на перше мiсце в музицi всiх народiв» .
У кожного народу є скарби матерiальнi й духовнi, якi мають не меншу, а може й бiльшу цiннiсть. прадавнi скарби, що намертво лежать у землi, а є живi скарби, що йдуть по землi, iдуть вiд поколiння до поколiння, огортаючи глибинним чаром людську душу. До таких скарбiв належить i народна лiрична пiсня. Пiсня супроводжує нас вiд народження i до самоï смертi, вiд колиски до могили, бо нема такоï значноï подiï в життi народу, нема такого людського почуття, яке б не озвалося в украïнськiй пiснi чи нiжнiстю струни, чи рокотом грому» (М. Стельмах).
Кохався в украïнських пiснях i Олександр Довженко. Вiн мав красивий голос i дуже любив спiвати. Для нього пiсня була i матiр'ю, i дружиною, i коханою. Украïнська пiсня! Хто не був зачарований нею, хто не згадує ïï, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юнiсть, своє бажання бути красивим i нiжним, сильним i хоробрим? Який митець не був натхненний ïï багатющими мелодiями, безмежною широтою i красою ïï образiв, ïï чарiвною силою, що викликає в душi людськiй найскладнiшi, найтоншi, найглибшi асоцiацiï, що пiдносить ïï до вершин людськоï гiдностi, до творчостi?»249.
ш Луначарський А.В. Про лiтературу. — К., 1960. — С.6I5.
«‘Довженко О. Твори в 3-х томах. — К., 1960.- Т. 3.- С.22.
Таких захоплених вiдгукiв можна навести чимало, i в кожному з них звучить не лише замилування украïнською народною пiснею, а й подана гiдна оцiнка генiальних здiбностей ïï творця народу.
За змiстом i характером лiричнi пiснi бувають двох типiв: родинно- побутовi (пiснi про кохання, про жiночу долю, про взаємини в сiм'ï тощо) та суспiльно-побутовi (чумацькi, козацькi, рекрутськi, бурлацькi та iн.).

66. УкраÏнськI народнI побутовI пIснI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1280