73. НароднI танцI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1294


Украïнський народний танець. У ньому то вибух енергiï, нестримнiсть, рвучкiсть почуттiв, коли вiн швидкий, напористий, то грайливiсть, якась задерикуватiсть, виклик, коли вiн збавляє свiй темп, мiниться всiма переливами почуттiв, то безмежна нiжнiсть, замилування, коли вiн повiльний, плавний. Коли, де, за яких обставин виконала одна людина чи група людей перший танець? На цi питання ми нiколи не почуємо вiдповiдi. Без сумнiву, це один iз найдавнiших видiв народноï творчостi, який супроводжував людство протягом усiєï iсторiï його iснування. Про те, що народнi танцi нараховують не одну тисячу рокiв також говорять малюнки ще трипiльськоï доби (I II ст. до н.е.), де зображенi фiгурки танцюючих людей: одна рука на талiï, а друга заведена за голову; срiбнi фiгурки Мартенiвського скарбу, що датується IV столiттям i передає один iз рухiв танцю навприсядки. Крiм того, у найдавнiших писемних пам'ятках (лiтописах), якi дiйшли до нас, є повiдомлення про давнi народнi танцi, до яких негативно ставилися лiтописцi затятi християни. Такi танцi вони називають бiсiвськими», поганськими» дiями, хребтом виляние», скакание и топтание», оскiльки вони були тiсно пов'язанi з язичницькими ритуальними обрядами i виконувались при богослужiннях.
За язичницьких часiв нашi предки в танцях iмiтували рухи тварин, птахiв або ж трудовi процеси, щиро вiрячи, що поєднання ритму, жестiв i слова має магiчну дiю. Подiбне ми спостерiгаємо i в нашi часи. Наприклад, у танцях пiвденноафриканських племен, якi пiд барабанний бiй i чiткий ритм iмiтують звички звiрiв, птахiв, час вiд часу вигукуючи якiсь заклинання. Кожен народ за свою багатовiкову iсторiю створив свою манеру танцювальних рухiв, свою ритмiку, експресiю, якi перш за все вiдображають його характер. Запальний угорський Чардаш», iскрометний iспанський Фламенко», стрiмкий бiлоруський Лявониха», шалений грузинський Лезгiнка», вiдчай — душно-нестримний украïнський Гопак». Рiзнi народи, рiзнi характери й темпераменти, рiзнi й танцi.
За кiлькiстю виконавцiв украïнськi народнi танцi є масовi, парнi, сольнi або ж ïх поєднання. Так, наприклад, масовий народний танець Гопак», досягаючи свого апогею, включає в себе i сольнi виступи пар i окремих виконавцiв, якi виробляють такi колiнця i в такому темпi, що не кожному спортсменовi пiд силу. Серед украïнських народних танцiв найпопулярнiшими є Гопак», Увиванець», Горлиця», Полька», Аркан», Коломийки», Гуцулка», Швець», Рибка» тощо.
Народний танець Козак» був надзвичайно популярний не лише в Украïнi, а й далеко за ïï межами. Так, у 60-70-х роках XVII ст. у Францiï з успiхом проходили вистави украïнського танцювального театру Паде Козак». Замiна ж назви танцю Козак» на Гопак» зумовлена забороною козацтва i подальшими цензурними утисками2‘».
Часто танець набуває форми змагання мiж танцюючими хто кого перетанцює або хто швидше втомиться: танцюючi чи музиканти. До речi, такого типу змагання у танцi популярнi на сучасних
262 Лозко Г. Украïнське народознавство. К.. 1995, С.246.
21,2 Купляник В. Козацький танець в Енсïдi» Iвана Котляревською // НТЕ. 1991.
- 5. — С.48-56.
святах: весiллях, хрестинах, iменинах, вхiдчинах тощо, хоча цi танцi частiше й не украïнськi, але тут, очевидно, спрацьовує накопичений за тисячолiття досвiд своєï нацiï.
Через танець танцюючi передають своï почуття, переживання, емоцiï, свiй душевний стан. Танцювати можна не лише з радостi, але й у безвихiддi, коли не просто танцюють, а б'ють лихом об землю». Садить Ванька закаблуками… Садить з захопленням, садить з запалом, нiби там, на землi, круг вогню, доля його гiрка простяглася, нiби отам, у споришi, його злиднi причаïлися, його недоïдання, його недосипання, виснаженiсть його жiнки молодоï, брудота його малих дiтей, кашлюк його запальних та козинчастих голодних коней…»264.
1 хоч останнiм часом у побутi наш народ частiше танцює негритянськi танцi або ж використовує ïх елементи, а традицiйнi народнi танцi стали переважно сценiчними, украïнський народний танець не зникає з культурноï арени, вiн залишається улюбленим видом розваги.
Неординарною подiєю в життi украïнського селянства були базари, ярмарки. Це були свята, яких чекали, до яких готувалися. Хоч купiв- ля-продаж i стояли на першому мiсцi, але якому ж украïнцевi, а особливо украïночцi, не хочеться на людей подивитися i себе показати»?
I от уже приïхали. Селяни, якi звикли до спокiйного розмiреного життя, враженi й приголомшенi гамором, криками, неймовiрною кiлькiстю людей, худоби, всiлякого краму, вiд якого очi розбiгаються. Величезний майдан, на якому розгорнувся ярмарок, переповнений …гарбами, возами, бiдами, кiньми, коровами, вiвцями, волами, телятами, горшками, мисками, курми, вовною, лантухами, хмелем, смушками, матерiєю, чобiтьми, цукерками, пряниками, квасом, пивом, руською гiркою, гребiнками, косами, шкiрами, ременем, чавунами, прядивом, хустками, полотном, дьогтем, гасом, дранками, сорочками, спiдницями, килимами, щетиною, дiжками, рогами, майками, воском, медом, таранею, оселедцями, колесами, ходами, склом, яйцями, запасками, плахтами, пирогами, салом, м'ясом, ковбасою, смаженою рибою, ряднами, скринями, гвiздками, молотками, свинями, крамарями, циганами, баришниками, людьми, дiтьми i слiпцями…
Вишня О. Вишневi усмiшки- К., 1960- С.49.
…I все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, iрже i гигикає, ремиґає, позiхає, кувiкає, хреститься, божиться, смалить одне одного по руках, грає на гармонiï, на скрипцi, причитує, п'є квас, ïсть тараню, будькає», лускає насiння i крутиться на каруселi…»2»5
I йде торгiвля, кипить, вирує ярмарок. Хтось уже по руках ударив зiйшлися в цiнi, хтось уже могорич п'є обмиває вигiдну про- даж-купiвлю, а хтось тiльки прицiняється:
Скiльки за цю нємку?..
(Нємка» сiра, вим'я торбинкою i в кiзяках).
Шiстдесят!
Тьху!
Собацi пiд хвiст!
Не зiйшлись, значить! Коротко, але рiшуче…266
Побувавши на ярмарку, селяни надивляться таких див, що потiм пiвроку згадують. В ïхньому життi це справдi неординарна хвилююча подiя: i побачиш скiльки незвичного, i купиш те, про що весь рiк мрiяв, i наговоришся, i наторгуєшся, i цигани обiкрасти можуть теж пригода. Тут i знайомства, i женихання, i хтось собi наречену з iншого села пригляне. Тут i могорич, тут i п'янi поцiлунки продавцiв i покупцiв при розставаннi, тут i чеснi люди, i злодiйкуватi цигани, i меткi баришники. I все це ярмарок!
I чого тiльки немає на ярмарку! Вдосталь всього i на всi смаки! А що вже молодi весело, то й не сказати! Тут i рiзноманiтнi iгри i змагання, i виступи аматорських гурткiв, якi показують комiчнi сценки iз життя панiв, попiв, простоголюдутутже можна скуштувати вареникiв, галушок, пампушок, пирогiв, бубликiв, риби смаженоï, в'яленоï, сушеноï, грибiв солоних, маринованих, смаженого м'яса, ковбика, ковбас i ще бозна- чого. Тут же можна поворожити на долю, на судженого, тут же, поки батьки зайнятi купiвлею-продажем, можна трiшечки позалицятися.
Ярмарки проводилися рiдко раз, вiд сили два рази на рiк, але це дiйсно була подiя, яка запам'ятовувалась до найменших подробиць i тривалий час обговорювалась i молодими, i старими, i бiдними, й заможними. Але таке вже життя, що не встигли притупитися враження вiд минулого, а люди вже живуть майбутнiм потроху починають готуватися до наступного ярмарку.
265 Вишня О. Там само. С.28.
2, >» Вишня О. Вишневi усмiшки.- К.. 1960.- С.35.
Запитання i завдання на закрiплення:
Що таке вечорницi? Чому вони вiдбувалися в осiнньо-зимовий перiод, а не влiтку?Чому, на Вашу думку, ватажок вечорниць повинен бути авторитетною у молодi людиною? Якi обов'язки на нього покладалися? 3. Як проводила молодь своє дозвiлля на вечорницях?
Чому батьки так довiряли вечорницям? Обґрунтуйте вiдповiдь.
5. Яке найдiйовiше покарання до порушникiв дисциплiни на вечорницях
застосовували? Як Ви вважаєте, справедливо це чи нi?
Чи можна сказати, що вечорницi були своєрiдною школою виховання молодi? Обґрунтуйте свою вiдповiдь. 7. Яку роль у вивченнi i збереженнi пiсенних надбань украïнського народу вiдiграли вечорницi?
Чи доводилося Вам бувати на вечорницях? Якщо так, то яке враження вони на Вас справили? Якщо нi, то чи хотiлось би провести своє дозвiлля саме на вечорницях?Якi украïнськi народнi танцi Ви знаєте? 10. Що вiдрiзняє украïнськi народнi танцi вiд народних танцiв iнших етносiв?

6.Чи любите Ви танцювати? Якi танцi любите танцювати? Обґрунтуйте
вiдповiдь.

7. Чи доводилося Вам коли-небудь бувати на Сорочинському ярмарку
(Великi Сорочинцi Полтавськоï областi)? Яке враження вiн на Вас
справив?

8. Чим Ви поясните, що ярмарок для наших прадiдiв був подiєю
першоï величини?

9.Чи можна сказати, що ярмарок для молодi це своєрiдна розвага?
Лiтература
10. Воропай О. Звичаï нашого народу. — К., 1991.
Гуменюк В. Украïнськi народнi танцi. — К., 1962. 11. Лозко Г. Украïнське народознавство. — К., 1995.
Маток В.Я., Пугач В.Г. Украïнознавство. — К., 1994.Скуратiвський В. Святвечiр. — К., 1994.Теорiя украïнського народного танцю. — К., 1968.
]*>left size=]*>1 width=]*>33% /> Русский край.- М.; СПб, 1872-1877.- Т.З.

73. НароднI танцI orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1294