80. СхIдна украÏнська дIаспора orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1307


Освоєння Сибiру, Казахстану, Середньоï Азiï сприяли виникненню осередкiв проживання украïнцiв у цих регiонах. У 2030-тi роки XX столiття у Сибiрi, на Далекому Сходi, в Казахстанi та в iнших регiонах Росiï з'явилася нова категорiя переселенцiв з Украïни роз- куркуленi украïнськi селяни та тi, хто виступив проти iснуючого радянського режиму. Подальшi пiслявоєннi великi кампанiï освоєння цiлинних i перелогових земель, хiмiзацiя, електрифiкацiя народного господарства, будiвництво шахт, розроблення нафтових родовищ, золотоносних жил на територiï колишньго Радянського Союзу спричиняли масове переселення украïнцiв на далекi вiд Украïни територiï. Сьогоднi на територiï Росiйськоï Федерацiï проживає близько 10 мiльйонiв украïнцiв, якi фактично розчинилися в корiнному населеннi i на сьогоднiшнiй день особливоï активностi щодо збереження традицiй, мови, культури украïнського народу не виявляють.
Свiтова украïнська дiаспора з радiстю сприйняла Акт проголошення Украïни незалежною державою. Вiдродилася споконвiчна надiя на вiльне життя у дорогiй серцю кожного украïнця краïнi смутку i краси». У всiх куточках свiту вихiдцi з Украïни святкували цю величну подiю в iсторiï своєï колишньоï Батькiвщини. ïм не байдуже, як нинi складається полiтична та економiчна ситуацiя в краïнi, яким шляхом iде Украïна i яким буде ïï майбутнє.
276 Загнiтко А.П., ОстровськаЛ.С. Сучасне дiлове украïнське мовлення. — Донецьк,
2001.-С. 280.
Запитання i завдання на закрiплення:
1. Що таке емiграцiя?
Назвiть основнi причини емiграцiï украïнцiв в iншi краïни. 3. Якi основнi етапи емiграцiï украïнцiв до iнших краïн Ви можете видiлити?
Коли почалося масове переселення селян Захiдноï Украïни до Америки та Канади i яка його основна причина?Назвiть основнi проблеми, з якими стикалися украïнцi-пересе- ленцi в чужих краïнах.Що допомогло вижити переселенцям-украïнцям у складних умовах чужини?Що Ви знаєте про сучасну дiаспору далекого зарубiжжя?Що стало причиною виникнення захiдноєвропейськоï та схiдноï украïнськоï дiаспори?Як сприйняла свiтова украïнська дiаспора Акт проголошення Украïни незалежною державою? Обгрунтуйте Вашу вiдповiдь. Лiтература
2. Дмитренко Г.К., Дмитренко М.К. Уроки з народознавства. — К.,
1995.
Загнiтко А.П., Островська Л.С. Сучасне дiлове украïнське мовлення. -Донецьк, 2001. 3. Зарубiжнi украïнцi. Довiдник. — К., 1991.
Зарубiжнi украïнцi/С. Лазебник, Л. Лещенко та iн. — К., 1991.Марунчак М. Бiографiчний довiдник з iсторiï украïнцiв Канади. - Вiннiпег, 19 в.

80. СхIдна украÏнська дIаспора orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1307