I. Державна символIка УкраÏни. 1. Державний Прапор УкраÏни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1144


Ще за часiв язичництва на Русi прапори користувалися великою популярнiстю, а з прийняттям християнства вони освячувалися i були вже не лише державною, а й релiгiйною святинею. До речi, в тi часи єдиного офiцiйного державного прапора не було, а кожен князь мав свiй прапор iз зображеною на ньому власною символiкою. Прапори були рiзного кольору, розмiрiв i форми. Прапор супроводжував князя i дружину в походах, жоден бiй не починався без прапора. Як зазначає росiйський iсторик М. Карамзiн, Слов'яни обожнювали своï знамена й вiрили, що у воєнний час вони найсвятiшi вiд усiх iдолiв. Стяги спершу возили разом зi зброєю; перед боєм ставили на узвишшi, аби кожен ратник бачив ïх. Прапороносцями призначали, як правило, визначних богатирiв, якi мали за обов'язок постiйно тримати прапор над полем бою, пильно охороняти його. Значення прапора пiд час бою було надзвичайно велике. Якщо вiн стояв нерухомо, знали: битва проходила успiшно, а якщо зникав з поля зору ратникiв, то це мало означати нiщо iнше, як поразку».
Давньоруськi прапори були рiзних кольорiв, але, як було зазначено в росiйських часописах 1910 року Россия», Новое время» та iн., … в числе древних русских государственных цветов синий, голубой, лазоревьiй, оранжевий, желтьiй». Жовтий, синiй, блакитний кольори поєднуються на багатьох символах украïнських земель, що простежується не лише на прапорах, а й на гербах, щитах, шоломах.
Першi вiдомостi про синьо-жовтий прапор датуються 1410 роком, коли вiдбулася Грюнвальдська битва львiвських ополченцiв iз нiмецькими рицарями, де на блакитному фонi прапора був зображений жовтий лев, що спирається на жовту скелю.
Як найдорожчу святиню берегли прапори запорозькi козаки. Бiля прапорiв розгорталися найзапеклiшi поєдинки, бо втрата прапора для запорожця, як i для його предкiв давнiх русичiв, поразка, ганьба'. Кожна сотня, кожен полк мали свiй прапор. Iсторiя донесла до нас 14 описiв козацьких прапорiв, в одному з яких, де йдеться про штурм мiста Гомеля у 1651 роцi, зазначено: … побачили спершу корогву червону з бiлим хрестом i бiлою обвiдкою, потiм показалася
1 Сергiйчук В. Доля украïнськоï нацiональноï симiюлiки, К.. 1990. С.35.
7
друга червона корогва, а коло неï три бiлi i двi чорнi, i двi жовтобло- чистi i пiд ними 8 тисяч козакiв кiнних i пiших…». Навiть одяг козакiв XVIII ст. мав цi самi фарби: жовтий жупан i синi шаровари, що, за свiдченням сучасникiв, було типовим за часiв Визвольноï вiйни пiд проводом Богдана Хмельницького та у вiйську ґонти пiд час повстання гайдамакiв у 1768 роцi.
Прапори були рiзного кольору iз зображенням сонця, зiрок, але з XVIII ст. частiше ïх починають виготовляти з блакитного полотнища, наносячи жовтою фарбою постатi святих, хрести тощо. …На сотеннi корогви куплено блакитного лузану, а жовтий лузан дано на пряжi» , так доповiдав гетьману Петру Скоропадському полтавський сотник Iван Черняк у 1717 роцi. Навiть на кольоровiй репродукцiï картини Iллi Рєпiна Запорожцi пишуть листа турецькому султановi» з-помiж рiзних прапорiв виднiється i синьо-жовтий.
Цiкаву думку з цього приводу висловлює О. Братко-Кутинський: Картину I. Рєпiна можна вважати iсторичним документом у силу багатьох причин, з яких назвемо три. Перша полягає втому, що I. Рє- пiн ставився до своïх картин на iсторичнi теми як до свiдоцтв, що мали документально точно вiдтворювати тогочасну iсторичну ситуацiю. Перед ïхнiм написанням вiн довго i ретельно дослiджував усе вiд дрiбних деталей одягу до типажу зображуваних осiб (I. Рєпiну позували не професiйнi натурники, а прямi нащадки запорожцiв, зображених на картинi). Друга полягає в тому, що картина створювалась пiд безпосереднiм науковим керiвництвом найбiльшого знавця запорозького козацтва, академiка Д. Яворницького. Третя причина
спецiальне дослiдження правомiрностi жовто-блакитних прапорiв у запорожцiв, виконане петербурзькими вченими за завданням росiйського iмператора, який вирiшив придбати картину». Висновок експертизи був такий: … знамена козацкие, изображенные художником Репиньïм на картине, …отражают в себе извечную преем- ствениость цветов золотих и небесньïх, постоянно присущих для всех знаков отличий в Южной Руси (Малороссии) еще со времен Великих Князей Киевских, вплотьдо роспуска запорожекой вольницьi императрицей Екатериной Великой. Сказанному имеетея предостаточно письменних подтверждений в отечественньïх и иностранньïх
сугубо исторических источниках в ряде предметов материального
7
искусетва тех древних времен» .
Як зазначає В. Сергiйчук,…………… ще напередоднi Великоï Вiтчизняноï вiйни в Ермiтажi зберiгалося чимало козацьких знамен, на яких можна було побачити поєднання цих двох кольорiв. Наприклад, на одному з них архiстратиг Михаïл, одягнений у золоту кирею i блакитнi штани. Ще одна корогва 1774 року февраля 28″, створена коштом останнього кошового Запорозькоï Сiчi Петра Калнишев- ського: продовгуватий прямокутник блакитного кольору, на якому яскравiли золотi герби. Герб князiв Романовичiв золотий лев на голубому тлi було взято за вiдзнаку Головноï Руськоï Ради 1848 р. Окрiм того, тодi ж загони народноï гвардiï, що створювалися цiєю радою, мали названi кольори й на своïх знаменах».
Пiсля знищення Запорозькоï Сiчi синьо-жовтий прапор на деякий час зникає iз нацiональноï символiки Украïни i з'являється лише в 1918 роцi, коли було проголошено Украïнську Народну Республiку, державним прапором якоï й став жовто-блакитний прапор.
З 1991 року жовто-блакитний прапор державний прапор незалежноï Украïни, де синiй колiр є символом миру, як блакитне чисте небо, а жовтий як лан достиглоï золотоï пшеницi, що символiзує багатство краïни житницi вропи. Правильнiсть такого рiшення не викликає сумнiву, оскiльки жовтий i блакитний кольори з давнiх часiв використовуються нашим народом, тому i сприймаються як нацiональнi символи украïнцiв.
]*>left size=]*>1 width=]*>33% /> Лозко Г. Украïнське народознавство. К., 1995.- С. 227.
Сергiйчук В. Доля украïнськоï нацiональноï символiки. — К., 1990,- С.35.

I. Державна символIка УкраÏни. 1. Державний Прапор УкраÏни orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1144