V. Становлення украÏнськоÏ лIтературноÏ мови. УкраÏнська мова на сучасному етапI. 15. Становлення украÏнськоÏ лIтературноÏ мови. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1173


У XVIXVI! ст. старою книжною мовою на старослов'янськiй основi продовжували користуватися у мемуарнiй, публiцистичнiй та богословськiй лiтературi. Мова дiлових паперiв була зовсiм iншою. Це вже була лiтературна мова на давньоруськiй (давньокиïвськiй) основi з фонетичними, граматичними та лексичними елементами тогочасноï усноï мови. Нею велися всi дiловi папери канцелярiï Богдана Хмельницького, дiловi папери полкових канцелярiй та мiських урядiв. Пiсля запровадження гражданського» алфавiту саме вона почала обслуговувати всi сфери тогочасного суспiльства. Наприклад: …Того ж часу войска запорожського зь Сьчи на килка тисячей, по указу царскомь пойшло до Пскова, и полкь гадяцкий увесь, а компанiя и сердюки тамь зимовали».
(Хрестоматiя давньоï украïнськоï лiтератури)
ЛДЦДА* Лi.
Й рЛбумбл* то лиогии МА;*ДЬ Н ?О всЙЛь л&ть п/жр'дидн шяiву.IЬвIдд нмь iуйтчоу вшоль оауьЛвдчiï еïмти <&мт ЙВОЕГО. i йкь iЬжь рйреïï&м *. циь пало при лоути й ПОТОПТАНО. Д й птици кншй полоши Ï.-ХдроугоЬ пд'до НА КАМIН. Й В$ЬIШ0IIШ ПОСIЛО. ДДЯI ТОГО ЙЖЕ НЕ ИАIЛЛО ВОЛЬГОТМОСТй-Т)IЕТЙ ПДКЬ ПДАО МШИ ТЕ/IНА Й 5ЩГД4уШИЙО IгIÏ ЧIНiрЬТоï ЛiАО ИД довiюй %шм.п вЦр&ио.Х Ачинило ПАО' стокроть.
ТО ПбвБд'&аiiШИ БГСАОСЬ МОЕЙМЬ КТО МЛIТЬ сСШИ чоу сдьiшаню щ&и одi'iшить.
Перссопницькс вангелiє (Бабич Н.Б. Iсторiя украïнськоï лiтературноï мови.-Львiв, — С. 47).
Нова украïнська лiтературна мова починає формуватися у кiнцi ХШ столiття. Важливим чинником в ïï становленнi стала художня лiтература. З цього часу украïнцi букву ь вимовляють як /, а букву и як и.
Поява Енеïди»та Наталки Полтавки» I.П. Котляревського знаменували початок епохи новоï украïнськоï лiтератури, в основу якоï була покладена жива народна мова. I.П. Котляревський широко використав народнорозмовнi полтавськi говори i фольклор, з великою майстернiстю продемонструвавши всi багатства украïнськоï мови. Вiн уперше в украïнськiй лiтературi почав користуватися росiйською азбукою для передачi украïнських слiв: милий, сину, дивчина билим свшпом нудить, що давало можливiсть повнiстю зберiгати украïнську вимову i дозволило знайти вихiд iз становища, яке склалося у зв'язку iз формуванням новоï украïнськоï лiтературноï мови.
ЕНЕÏДА (1794 р.)
Не думай що бь бульï чьiновни.
Сивилла сей дала отвьть: або що грошей скрьiни повни, або вь якихь товстьiй живить; не ть се, що вь цвьтньïхь жупанах, вь кармазьiнахь або вь сафянахь: не ть, що сь чотками вь рукахь, не рьщари, не разбьвакьi, нетьсе, що крьiчать: и паки»! не ть, що вь золотьiхь шапках».
Се бьдни, ньпци, навтзжени, що дурнямьi щисляльï ихь, старци, крьiви, слепорожденни, зь якьiхь бувавь льiшь людскiй смьх; се що сь порожньïми сумкамьi ЖЬIЛЬI гол одни пидьтьiнамьi, собакьдражньïльï подворахь; се ть, що Бигь дасть!» получальï, се ть, якьiх вьiпровожали вь потьiльщю и по плечахь…»
(Хрестоматiя I iсторiï украïнськоï лiтературноï мови).
Значну роль у формуваннi новоï украïнськоï лiтературноï мови на живiй народнiй основi вiдiграли Г.Ф. Квiтка- Основ'яненко, П.П. Гу- лак-Артемовський, .П. Гребiнка та iншi украïнськi письменники, якi продовжили й розвинули народнi традицiï I.П. Котляревського.
Завершив процес становлення украïнськоï лiтературноï мови на живiй народнiй основi генiальний поет Украïни XIX столiття Тарас Григорович Шевченко (1814-1861). Вiн справедливо вважається основоположником новоï украïнськоï лiтературноï мови. Взявши за основу украïнську народну мову, вiн з'єднав ïï компоненти в єдину мовностилiстичну систему з книжними, фольклорними та iншомовними елементами. У зв'язку з постiйними утисками украïнськоï мови з боку царського уряду Тарас Шевченко, як i I.П.Котляревський, користується росiйською азбукою, передаючи росiйськими буквами украïнську вимову слiв.
По ульщи витерь вiє Таснигьзамитае.
По ульщи попидь тьiнню Вдова шкандьiбае.
Пидь дзвиньïцю сердешная Рукьi простягати,
До тьiхь самих до багатьiхь,
Що сьiна всолдатьi Позаторик-ь загольïльï.
А думала житьi…
Хочь на старисть у невисти Вьдобри одпочити.
Недовелось. Виблагала Тую копiйчину…
Та пречистiй поставьiла Свичечку засьiна.
(Шевченко Т. Бiльша книжка).
У словнику мови творiв Тараса Шевченка засвiдчено 20 тисяч слiв. Мова творiв Шевченка це загальнонародна мова без вузькодiалектних вiдмiнностей, в основi якоï лежать киïвсько-полтавськi говори, а iншомовна лексика в нiй виступає не як щось чуже, вiдокремлене, а як ïï органiчна частина.
У подальшому розвитку й удосконаленнi украïнськоï лiтературноï мови провiдна роль належить Лесi Украïнцi, Панасовi Мирному, Iвановi Франковi, Михайловi Коцюбинському та iншим украïнським письменникам.
Наступну реформу правопису зробив Пантелеймон Кулiш, вилучивши лiтеру ьi i впровадивши лiтеру i (замiсть*) та є (замiсть йотованого є). За Кулiшiвкою», як тодi називали цей правопис, для роздiльноï вимови в серединi слiв(на мiсцi сучасного апострофа) та в кiнцi слiв ще залишилася лiтера Ь, а для передачi звука ЙО шведська лiтера Е.
У 1870 роцi була зроблена поправка цього правопису, за якою була введена нова лiтера /, а також вiдкидалася лiтера Ь у кiнцi слова, хоч для роздiльноï вимови у серединi слова вона залишилася.
У 1885 роцi вген Жслехiвський зробив спробу реформи кулiшiвки», за якою лiтера /' передавала не лише йотоване, а й пом'якшення приголосних: дiд, сiм, частка ся писалася окремо вiд дiєслiв тощо. Цей правопис був запроваджений з 1893 року лише на територiï Захiдноï Украïни, яка у той час перебувала пiд владою Австро- Угорськоï iмперiï, i зберiгався там до початку XX столiття.
Пiзнiше змiни до правопису внiс вiдомий украïнський письменник Борис Грiнченко. За цiєю редакцiєю правопису був запроваджений апостроф, лiквiдоване пом'якшення приголосних через букву i (через/) та окреме написання частки ся з дiєсловами. У 1932 була вилучена з украïнського правопису буква г, яка була знову поновлена у 1991 роцi. Сьогоднi украïнська мова це високорозвинена унормована лiтературна мова.

V. Становлення укра&IUML;нсько&IUML; лIтературно&IUML; мови. Укра&IUML;нська мова на сучасному етапI. 15. Становлення укра&IUML;нсько&IUML; лIтературно&IUML; мови. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1173