VI. Лексика I фразеологIя. 18. Словникове багатство украÏнськоÏ мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1180


Наша мова складається зi слiв. Сукупнiсть усiх слiв украïнськоï мови становить ïï лексику або словниковий склад, до якого входять усi вiдомi в нiй слова, що вживаються у найрiзноманiтнiших галузях суспiльного життя. Скiльки ж слiв нараховує украïнська мова? Точноï цифри немає, оскiльки пiдрахувати ïх кiлькiсть практично неможливо, адже мова постiйно поновлюється як за рахунок власних, так i за рахунок iншомовних слiв. За приблизними пiдрахунками вчених ïï словниковий склад налiчує не менше пiвмiльйона лексем.
Украïнська мова одна з найрозвиненiших мов свiту, про що свiдчить величезний запас слiв. ïï звукова i граматична системи вiдзначаються чiткiстю й стрункiстю, а милозвучнiстю вона поступається хiба що iталiйськiй.
Активна i пасивна лексика сучасноï украïнськоï лiтературноï мови
У процесi розвитку украïнськоï мови постiйно вiдбувається ïï поповнення новими словами i в той же час перехiд частини слiв до пасивного складу мови. Цi два процеси є поступовими i довготривалими. Наприклад, слово шолом довгий час вживалося дуже часто, потiм почало використовуватися рiдше, оскiльки цей предмет почав виходити з ужитку, а потiм i зовсiм зникло iз активного словникового запасу мовцiв.
Активна лексика це часто вживанi слова, якi забезпечують повсякденнi потреби мовця i поширенi в загальнонародному вжитку: земля, сонце, хлiб, червоний, ходити, вiн, вона, високо та iн. Крiм тою, до активноï лексики належать спецiальнi термiни, якi щоденно вживаються представниками певних професiй, використовуються у спецiальнiй лiтературi й зрозумiлi не всiм носiям украïнськоï мови. Наприклад, до складу активноï лексики сучасноï украïнськоï лiтературноï мови належить величезна за своïм обсягом медична термiнологiя, якою оперують лише представники медичних спецiальностей, а широкому колу населення вона незнайома: iшурiя, гномонiоз, ангулiт, мастоïдит, фотопсiя, нефрит, хондроцит, еклампсiя, конформацiя тощо.
‘* Юшук I .П. Мова наша украïнська . — К 2001. — С. 7.
До пасивноï лексики належать слова, якi вже не вживаються у щоденному спiлкуваннi або ж вживаються дуже рiдко. Це застарiлi слова i новi слова (неологiзми). Застарiлi слова умовно можна подiлити на двi групи: слова архаïзми, що виступають синонiмами до сучасних слiв: зело дуже, тать злодiй, подiï човни, либонь мабуть, зрити бачити та iсторизми, що називають зниклi з ужитку предмети старовини, явища чи поняття: жупан, хорунжий, грибниця, воєвода, терем, ключниця, платно, свiтлиця.
Неологiзми новi слова, якi входять у загальний ужиток. На вiдмiну вiд архаïзмiв, що виходять iз ужитку, неологiзми поповнюють словниковий склад мови, в яку потрапляють у всi перiоди ïï розвитку. Статус неологiзму буде притаманним слову до тих пiр, доки воно не стане загальновживаним, стане зрозумiлим усiм i перестане сприйматись як нове. Наприклад, слова комп'ютер, пейджер, ксерокс певний час були неологiзмами, але зараз як неологiзми вони не сприймаються, оскiльки активно увiйшли у загальний ужиток.

VI. Лексика I фразеологIя. 18. Словникове багатство украÏнськоÏ мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1180