Вступ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1141


Украïна — одна з найбiльших краïн вропи як за площею (603700 км), так i за чисельнiстю ïï громадян (48 млн. 457 тис). Основне населення Украïни — украïнцi, яких за останнiм (2002 р.) переписом населення 37 млн. 547 тис. 700 громадян, що становить 77,8%. Крiм украïнцiв, в Украïнi проживають росiяни — 8 млн. 334 тис. 100 громадян (17,3%) та 2 млн. 581 тис. 200 громадян (4,9%) — представники iнших нацiональностей. Всього в Украïнi проживає 130 нацiональностей i народностей.
За даними останнього перепису населення 67,5% населення Украïни вважають своєю рiдною мовою украïнську, 29,6% росiйську, 2,9% iншi мови.
Нацiя украïнцiв iсторично сформувалася на територiï, яка фактично збiгається з сучасними адмiнiстративними кордонами Украïни, має майже тисячолiтню iсторiю i становить переважну бiльшiсть у державi, якiй дала назву. Впродовж iсторичного розвитку украïнцi сформували й зберегли притаманнi лише ïм особливостi менталiтету, психiки, культури, етнiчноï самосвiдомостi, якi вирiзняють ïх серед iнших слов'янських народiв.
Украïна це краïна з багатющими природними ресурсами, благодатним клiматом, прекрасним людським потенцiалом, високороз- виненою матерiальною та духовною культурою.
Столиця Украïни мiсто Киïв, якому вже понад 1500 рокiв. Вiдоме в iсторiï з V столiття.
З 1 грудня 1991 року Украïна суверенна, незалежна демократична держава, що стало наслiдком волевиявлення 93% ïï громадян на всенародному референдумi. З того часу Украïна впевнено йде по шляху розбудови незалежноï держави, де б гармонiйно поєднувалися права кожноï людини i права корiнноï нацiï та нацiональних меншин, що проживають на ïï територiï. На сьогоднiшнiй день Украïну як незалежну державу визнало бiльше 150 краïн свiту, ïï авторитет на мiжнароднiй аренi постiйно зростає.
Державна мова незалежноï Украïни украïнська, що закрiплено
10 статтею Конституцiï держави, яка гласить: Державною мовою в Украïнi є украïнська мова. Держава забезпечує всебiчний розвиток i функцiонування украïнськоï мови в усiх сферах суспiльного життя на всiй територiï Украïни. В Украïнi гарантується вiльний розвиток,
використання i захист росiйськоï, iнших мов нацiональних меншин Украïни»‘.
Украïнський народ має духовнi скарби, напрацьованi багатьма поколiннями, якi надихали й надихають його в боротьбi за соцiальне та нацiонатьне визволення, соцiальну справедливiсть, збагачують неперехiдними та естетичними цiнностями. До таких скарбiв належить i прийнята в Украïнi нацiональна символiка, затверджена основним Законом Конституцiєю Украïни, у статтi 20 якоï сказано: Державними символами Украïни є Державний Прапор Украïни, Державний Герб Украïни i Державний Гiмн Украïни. Державний Прапор Украïни стяг iз двох рiвновеликих горизонтальних смуг синього i жовтого кольорiв. Великий Державний Герб Украïни встановлюється з урахуванням малою Державного Герба Украïни та герба Вiйська Запорiзького… Головним елементом великого Державного Герба Украïни є Знак Княжоï Держави Володимира Великого (малий Державний Герб Украïни). Державний Гiмн Украïни нацiональний гiмн на музику М. Вербицького» iз словами, затверджени- 2
ми законом .
]*>left size=]*>1 width=]*>33% /> 3 Конституцiя Украïни. — К., 2003.-С.7-8.

Вступ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1141