X. СвIтогляднI уявлення украÏнцIв 47. АстрономIчнI уявлення украÏнцIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1241


Природна допитливiсть украïнцiв постiйно спонукала задумуватися над тим, що дiється не тiльки на землi, а й на небi: чому сходить i заходить Сонце, чому Мiсяць буває зростаючим, буває повним, а потiм навпаки, розмiри його поступово зменшуються, чому однi зорi горять яскравiше, нiж iншi, чому окремi зорi, а то й цiлi сузiр'я в рiзнi пори року змiнюють своє положення на небi тощо. Будучи тiсно пов'язаними з природою, постiйно милуючись зоряним небом i спостерiгаючи за небесними свiтилами, нашi предки розрiзняли бiльшiсть сузiр'ïв i дали ïм своï назви. Так, мiцно закрiпилися в Украïнi назви Великий Вiз (Велика Ведмедиця), Малий Вiз (Мала Ведмедиця), Волосожар (Плеяди), Вечiрня (Вранiшня) Зоря (Венера), Чумацький Шлях та iншi.
За рухом Сонця i Мiсяця, за ïхнiм розташуванням на небi нашi предки навчилися визначати днi лiтнього i зимового сонцестояння, пори року та час доби. Не маючи годинникiв, селяни могли точно визначати час, орiєнтуючись на Сонце i на свою тiнь вiд нього. Вночi ж орiєнтиром були зорi, особливо Великий Вiз та Волосожар. Добу умовно дiлили на промiжки, кожен з яких мав свою назву: пiвнiч, за пiвнiч, досвiток, ранок, схiд сонця, полудень, вечiр, близько пiвночi.
Знову ж таки Сонце, Мiсяць та зорi допомагали людям орiєнтуватися на мiсцевостi, причому природнi явища сходу та заходу Сонця знайшли вiдображення в назвах сторiн свiту схiд, захiд. Якщо опiвднi стати обличчям у той бiк, де буде найменша тiнь вiд Сонця, то це й буде пiвдень, а протилежний ïй пiвнiч. Спостережливим нашим предкам навколишня природа теж допомагала зорiєнтуватися у просторi. Вони помiчали, що бабки вранцi сидять крильцями на схiд, у полудень на пiвдень, а ввечерi на захiд.
Подив i захоплення викликають умiння запорозьких козакiв орiєнтуватися у безмежному морському просторi, коли вони, перепливши Чорне море, точно пiдпливали до Царграда, Синопа чи iнших турецьких мiст. Не менше здивування викликають i вмiння чумакiв, якi ïздили в Крим по сiль, у пiвденних степах вночi точно визначати дорогу, орiєнтуючись лише на Чумацький шлях.
Коли ще не було винайдено годинника, нашим предкам не становило великих труднощiв точно визначати час доби. Для цього треба було лише уважнiше придивитися до навколишньоï природи, зокрема до тих рослин, якi перiодично розкриваються i закриваються протягом доби. Усi циклiчнi процеси, якi iснують у тварин i рослин, вироблялися протягом життя незчисленних поколiнь ïхнiх предкiв i закрiпилися у спадковому кодi кожного виду. Це вже пiзнiше вченi прийшли до висновку, що навколишнiй свiт пiдпорядкований добовим ритмам.
Зi сходом сонця (4-5 година ранку) прокидаються жовтенькi квi- точки- зiрочки козлобородника, розкриває блакитнi очi дикий цикорiй, струшують сон квiти шипшини. Десь о п'ятiй-шостiй годинi ранку заяскравiють у травi бiлi квiточки в'юнка польового i жовтi голiвки кульбабки. О восьмiй ранку, нiби вiд помаху чарiвноï палички, спливають на поверхню водоймищ i розкриваються незаймано-нiжнi квiти бiлоï лiлеï. Переважна бiльшiсть рослин, якi першими вiдкривають очi на свiт Божий, першими ж i готуються до сну». Пiсля полудня закриваються квiти дикого цикорiю, козлобородника, бiла лiлея о п'ятiй годинi вечора складає своï пелюстки, на заходi Сонця закриваються квiти шипшини.
Чого тiльки не побачиш у природi. Така собi звичайна трава конюшина, а придивiться, як вона о десятiй годинi вечора готується до сну» або ж до негоди. Листя конюшини складається iз трьох дрiбненьких листочкiв, два бокових iз них перед сном складаються долоньками» над квiткою, а третiй листочок щiльно накриває ïх зверху, захищаючи квiти вiд холодноï роси чи дощу. Яка зворушлива турбота, не правда?
Отже, рiвень астрономiчних знань украïнського народу здавна був досить- таки високим. Вiн грунтувався на багатовiкових спостереженнях над небесними свiтилами, над навколишньою природою, i, постiйно накопичуючись i вдосконалюючись, передаючись вiд поколiння до поколiння, сформував стабiльнi астрономiчнi уявлення.
Запитання i завдання на закрiплення:
1.На чому грунтувалися астрономiчнi знання давнiх украïнцiв?
2.Як нашi предки визначали час доби (вдень i вночi), коли ще не було
годинникiв?
3.За якими природними ознаками нашi предки могли точно визначити сторону
свiту (наприклад, у морi, степу)?
Якi рослини допомагали нашим предкам точно визначати час доби? 4. Чи вважаєте Ви себе спостережливою людиною?

X. СвIтогляднI уявлення украÏнцIв 47. АстрономIчнI уявлення украÏнцIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=1241